Empowered Muse Podcast

279. {MagicP2} Quantum Growth đi như thế nào?

April 29, 2023 Maii Vu Season 3 Episode 279
279. {MagicP2} Quantum Growth đi như thế nào?
Empowered Muse Podcast
More Info
Empowered Muse Podcast
279. {MagicP2} Quantum Growth đi như thế nào?
Apr 29, 2023 Season 3 Episode 279
Maii Vu

Trong bản talk này,  Maii cùng ngồi talk với Hoài Thương - Personal Growth Coach, cũng là một khách hàng 1:1 và Dare2Dream của mình, chúng mình chia sẻ về Quantum Growth

*Cách đáy và đỉnh luôn song hành cùng nhau

*Vai trò của Mentor trên chặng đường bạn đi!

*Và nhiều firing topic rất THẬT khác !

Theo dõi khách mời tại FB Hoài Thương

Dare to Dream- nơi giúp bạn có những bước phát triển ngoại mục:  https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram:
https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình:
https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) :
https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast  

Show Notes

Trong bản talk này,  Maii cùng ngồi talk với Hoài Thương - Personal Growth Coach, cũng là một khách hàng 1:1 và Dare2Dream của mình, chúng mình chia sẻ về Quantum Growth

*Cách đáy và đỉnh luôn song hành cùng nhau

*Vai trò của Mentor trên chặng đường bạn đi!

*Và nhiều firing topic rất THẬT khác !

Theo dõi khách mời tại FB Hoài Thương

Dare to Dream- nơi giúp bạn có những bước phát triển ngoại mục:  https://bit.ly/dare2dream22

*****

Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

Follow mình ở Instagram:
https://www.instagram.com/empowered.muse/

Kết nối qua Facebook của mình:
https://www.facebook.com/maiivucoach

Tham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) :
https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast