ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Προσκυνηματικές Διαδρομές στην Κύπρο κατά τον 16ο αιώνα

October 02, 2020 Δρ Ουρανία Περδίκη Season 1 Episode 17
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Προσκυνηματικές Διαδρομές στην Κύπρο κατά τον 16ο αιώνα
Show Notes

Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται τα προσκυνήματα και οι προσκυνηματικές διαδρομές στην Κύπρο κατά τον 16ο αιώνα μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα και τα ημερολόγια των προσκυνητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε προσκυνηματικά κέντρα, τα οποία αποτελούσαν πόλο έλξης για Ορθοδόξους και Λατίνους. Επίσης, θίγονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμβίωση διάφορων θρησκευτικών πληθυσμών στο νησί κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

Η εν λόγω ανακοίνωση παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος SpaMaP Cy της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το SpaMaP Cy μελετά τη διαχρονική εξέλιξη των θρησκευτικών προσκυνημάτων καθώς και της συνεπακόλουθης προσκυνηματικής τέχνης που αναπτύσσεται στην Κύπρο από τον 11ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Παράλληλα εξετάζει τη θέση, το ρόλο που κατείχε η Κύπρος στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση πάντα με τα προσκυνηματικά - ταξιδιωτικά ρεύματα.

Συνέδριο  "Xριστιανική ετερότητα και συνύπαρξη πριν και μετά την Oθωμανική κατάκτηση: Η Κύπρος στο μεταίχμιο δύο κόσμων (16ος-17οςαι.)." Το συνέδριο εντάσσεται στα πλαίσια του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)» («Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς»), με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Η Ουρανία Περδίκη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακολούθησε μεταπτυχιακές της σπουδές στη βυζαντινή αρχαιολογία στην École Pratique des Hautes Études (Paris), και. εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και στην École Pratique des Hautes Études (Paris) με θέμα την εικονογραφία των Κυπρίων αγίων (10ος-15ος αιώνας).