unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Language Podcast Series – Aluki Kotierk – International Decade of Indigenous Languages 2022-2032

April 22, 2022 Inuit Circumpolar Council Season 3 Episode 3
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Language Podcast Series – Aluki Kotierk – International Decade of Indigenous Languages 2022-2032
Show Notes

In our ongoing series of Inuktitut language podcasts, host Madeleine Allakariallak speaks with Ms. Aluki Kotierk about the International Decade of Indigenous Languages 2022-2032.

The United Nations named 2019 as the International Year of Indigenous Languages. As that year came to a close the UN announced the International Decade of Indigenous Languages lasting from 2022 to 2032. A Canadian launch event is being held by the Royal Canadian Geographic Society in Ottawa on April 22nd, 2022.

Aluki Kotierk is President of Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), and a member of the Global Task Force for the IDIL Arctic Region, based in Iqaluit. She will be at that event.

Aluki is originally from Igloolik, and has earned both a Bachelor’s and Master’s degree from Trent University in Peterborough, Ontario. 

She has worked at key Inuit organizations such as Inuit Tapiriit Kanatami, Pauktuutit, NTI and Nunavut Sivuniksavut. She has held senior management positions at the Government of Nunavut, and the Office of the Languages Commissioner.

Aluki is a passionate advocate for our language – Inuktitut.

Funding for this podcast was provided by Heritage Canada’s Indigenous Language Component.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦᐅᖃᐅᓯᖓᓄᑦᑐᓵᔭᔅᓴᑦ – ᐊᓗᑭᑰᑦᑎᖅ – ᓄᓇᕐᔪᐊᒻᒥ 10 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ  2022-2032

ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑭᖑᓕᕇᑦᑐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᑦ ᑐᓵᔭᔅᓴᓂ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐳᖅ  ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᕐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒻᒥ 10 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ 2022-2032.

ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᒐᕙᒪᖃᑎᒌᖏᑦᑐᑦ ᐊᑦᑎᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ 2019ᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓱᓕᓕᕐᒪᑦ ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᒐᕙᒪᖃᑎᒌᖏᑦᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒻᒥ 10 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ 2022ᒥᑦ 2032ᒧᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᔾᔭᑦᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑯᐃᓐ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᓴᓴᐃᐊᑎᖓᑕ ᐋᑐᐋᒥ ᐊᐃᕐᕆᓕ 22, 2022ᒥ.       

ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ (ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ), ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ 10 ᐊᕐᕌᒍᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ, ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐃᓚᐅᓛᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑲᑎᑦᑐᓂ.  

ᐊᓗᑭ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᑕᔅᓴᔭᕕᓂᖅ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐹᑦᓯᓗᒧᑦ ᒫᔅᑐᔅᒧᓪᓗ ᐃᓱᓕᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᑐᕋᓐᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕝᕕᔾᔪᐊᒻᒥ, ᐲᑕᐳᕈ, ᐋᓐᑎᕆᐅᒥ.   

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖏᓐᓂ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ, ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᕗᒃᑯᓐᓄᓪᓗ. ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᓃᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂ, ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᐅᑉ.      

ᐊᓗᑭ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ – ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑐᓵᔭᔅᓴᕐᒧᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ. 

Inuktitut Uqausinganut Tusaajassat – Aluki Kuuttiq – Nunarjuammi 10 Arraagungit Nunaqaqqaaqsimajut Uqausinginnut  2022-2032

Kajusiinnaqtunut kinguliriittunut Inuktituuqtut tusaajassani, uqaqti Matalin Alakkariallak uqaqatiqaqpuq Aluki Kuuttirmik Nunarjuammi 10 Arraagungit Nunaqaqqaaqsimajut Uqausinginnut 2022-2032. 

Katujjijut Gavamaqatigiingittut attiqsilauqtut 2019-mik Nunarjuammi Arraagu Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausinut. Taanna arraagu isulilirmat katujjijut gavamaqatigiingittut uqalauqtut Nunarjuammi 10 Arraagungit Nunaqaqqaaqsimajut Uqausinginnut 2022mit 2032mut. Kanatami aulajjattauniaqtut Kuin Kanatami Nunalirinirnut Sasaiatingata Aatuaami airrili 22, 2022mi.

Aluki Kuuttiq Angajuqqaangujuq Nunavut Tunngavik Timinganut (Tunngavikkut), ilagijaullunilu Nunarjuarmut Qaujisaqtinut Nunarjuarmi 10 Arraagungit Nunaqaqqaaqsimajut Uqausinginnut Ukiuqtaqtumut, tunngaviqaqtuni Iqalunni. Ilaulaaqtuq taikani katittuni. 

Aluki Iglulimmiutassajaviniq, ilitarijausimallunilu Paatsilumut Maastusmullu isulittinirnut Turant Silattuqsavvijjuammi, Piitapuru, Aantiriumi.

Iqqanaijaqsimajuq atuutiqattiaqtuni Inuit timinginni suurlu Inuit Tapiriit Kanatami, Pauktuutit, Tunngavikkut Nunavut Sivunissavukkunnullu. Angajuqqautiuniqsaujunut ininiisimajuq Nunavuup Gavamangani, Titirarvinganilu Uqausinut Kamisanaup. 

Aluki aksuruutiqattiaqtuni ikajuqtiujuq Uqausittinnut – Inuktitut. 

Kiinaujaqaqtitaujut taassumunga tusaajassarmut Ittarnisalirijikkut Kanatami Nunaqaqqaaqsimajut Uqausilirijinginnut.