unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Gloria Putumiraqtuq

February 02, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 2
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Gloria Putumiraqtuq
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this Inuktitut language episode, host Madeline Allakariallak speaks with Gloria Putumiraqtuq, who is originally from Baker Lake, Nunavut. Gloria creates wall-hangings and works mainly with duffel, felt, and thick wool yarn.

Gloria has travelled the world, lived abroad, and one of her large pieces was even bought by the late Queen Elizabeth II.

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᓇᕙᑦᑐᓄᑦ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᖓᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ −ᒍᓗᐊᕆᔭ ᐳᑐᒥᕋᖅᑐᖅ

ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᒍᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑦᓯᓂᐊᕆᐊᑦᓴᖅ ᐊᔾᔨᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᓇᕙᑦᑐᓄᑦ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓ ᓯᑕᒻᒥᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ 2023−ᒥ  ᑐᓴᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓪᓗᓂᒃ ᓴᓇᕙᑦᑐᓂᒃ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒐᑦᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓅᖓᔪᓂᒃ, ᐊᑐᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᓂ ᓴᓇᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕈᒪᔭᒥᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᒍᓗᐊᕆᔭ ᐳᑐᒥᕋᖅᑐᒥᒃ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒥᐅᑕᒃᓴᔭ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒍᓗᐊᕆᔭ ᒥᖅᓱᓕᕋᐃᒐᒥ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᓕᐅᖅᐸᑦᑐᖅ ᐊᑎᒋᑦᓴᔭᒥᒃ, ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᒃ, ᐃᔾᔪᔪᒥᓪᓗ ᓄᕕᖅᓵᑦᓴᒥᒃ.

ᒍᓗᐊᕆᔭ ᐊᐅᓚᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ, ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᓄᓇᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓚᖓᓪᓗ ᒥᖅᓱᒐᖓ ᐊᖏᔫᓪᓗᓂ ᓂᐅᕕᐊᒥᓂᖓ ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱ II  ᒫᓐᓇ ᑐᖁᖓᓕᕐᒥᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᓂᐅᕕᓚᐅᖅᑐᒥᓂᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit KatimajiitSanavattunut  Taqqiqaqtitsiningat Paatkaaskut−guluarija Putumiraqtuq

Upigusuppugut tusaqsautitsiniariatsaq ajjiqangittunik  Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajiit  Sanavattunut  Taqqiqaqtitsitillugit. Sivulliqpaanga Sitammiup  taqqitamaat tavvani arraagumi 2023−mi tusarviqarniaqtugut  qulillu  marruullunik sanavattunik. Qujannamiik kiinaujaqaqtitaugatta Kanatami Piqqusilirijikkannik – nunaqaqqaaqsimajut uqausinginnuungajunik, atunik  sanannguaqti kiinaujaqtaaqtitaujut sivuniksamini sanakkanniqattarumajaminut  turaangajunit.

Tavvani Inuktitut Uqausiqaqtut, Uqaqti  Maatalin Alakkarialak uqaqatilik Guuluarija Putumiraqtumik, Qamanittuamiutaksaja, Nunavummi. Guluariji miqsuliraigami akinnarmiutaliaqpattuq atigitsajamik, qallunaaqtamik, ijjujumillu  nuvqsaatsamik.

Guluariji aulaqattaqsimajuq namutuinnaq nunarjuami, tariup akiani nunaqaqattaqsimajuq, ilangallu miqsuganga  angijuulluni niuviamininga Kuin Ilisapi II  maanna tuqungalirmijuq taanna  niuvilauqtuminiq.

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.