unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Lutie Kaviok

June 01, 2023 Inuit Circumpolar Council Season 4 Episode 6
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
ICC Inuit Artist of the Month Podcast Series – Lutie Kaviok
Show Notes

We are proud to host a special series of podcasts highlighting the ICC Inuit Artist of the Month. On the first Thursday of every month in 2023 we’ll hear from one of the 12 artists. Thanks to funding by the Department of Canadian Heritage – Indigenous Language Component, each artist is provided a bursary to further their art.

In this episode, host Madeleine Allakariallak speaks with Lutie Kaviok, who is from Arviat in the Nunavut Territory, Canada.

He is a rapper, with several songs out on YouTube. He started releasing music in 2021. In 2022 he put out an EP called “The Come Up”. He sings in Inuktitut and English.

In this podcast we feature Nalunaq, The Pain, and Decisions. Also included are the tracks 1-800-668-6868 Kids Help Line, Breaking Me Down, Crashing, Life, and Everyday with Chris Jr. Mikeeuneak. 

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᙱᖅᑏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐹᑦᑳᔅᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᓂᖏᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᒃᓴᐃᑦ – ᓘᑎ ᑲᕕᐅᒃ

ᐅᐱᒍᓱᑦᓱᑕ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕗᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᑕᒥᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ  2023−ᒥ ᑐᓴᕈᒫᖅᐳᒍᑦ ᓵᓚᓕᒻᒥᒃ ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕉᓗ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᖅᑐᓂ. ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ−ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᔪᑦ, ᐊᑐᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᑦ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᒋᔭᒥᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᒥ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᑦ ᓘᑎ ᑲᕕᐅᒃᒥᒃ, ᐊᕐᕕᐊᒥᐅᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑲᓇᑕᒥ.

ᐅᖃᓕᒪᓪᓗᓂ ᐃᙱᖅᑎ, ᐃᙱᐅᑎᖏᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᔫᑑᑉᑯᑦ ᑐᓴᕋᓐᓈᕋᒃᓴᐃᑦ. ᐃᙱᐅᑎᖏᑦ ᑐᓴᕋᓐᓈᕋᑦᓴᓕᐅᖑᓕᖅᑐᒥᓃᑦ 2021−ᒥ. 2022-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᙱᐅᓯᐅᖅᑐᒥᓂᖅ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ”ᖁᒻᒧᑦ”. ᐃᙱᖅᐸᒃᑐᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ

ᑕᕝᕗᓇ ᐹᑦᑳᔅᑎᒍᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᓇᓗᓇᕐᒥᒃ, ᐋᓐᓂᐊᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᙱᐅᑎᓂ ᐅᓇ ᐅᖄᓚᕕᒃᓴᐅᔪᖅ ᓈᓴᐅᑦ 1-800-668-6868 ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕕᒃᓴᖅ, ᓱᕋᑦᑕᖓ, ᐊᐳᕐᓂᖅ, ᐃᓅᓯᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᖁᕆᔅ ᓄᑲᖅᓯᖅ ᒥᑮᐅᓂᐊᒃ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗᑦ ᐅᕙᓂ inuitcircumpolar.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᓪᓗ.

Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingita Inuit Inngiqtiit Asinginnillu Pijunnaqtut Taqqiqaqtitauningita Miksaanut Paatkaastigut Unikkaanguningit Takunnaraksait – Luuti Kaviuk

Upigusutsuta pigiaqtitsivugut ajjiungittunik takutsaugiuqtunik Paatkaaskut Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut Inungnit Pinnguaqtinik Taqqiqaqtitsitillugit. Sitamingani pigiarluni taqqiup taqqitamaat  2023−mi tusarumaaqpugut saalalimmik qulillu marruulu saalaqausiaqtuni. Qujalivugut kiinaujaqaqtitaugutittinnik Kanatami Iliqqusilirijikkunnik−Nunaqaqqaaqsimajunut Uqausirngajut, atunik pinnguaqti kiinaujaqtaaqtitat pinnguarnirminik pivaallikanniqullugu quviagijamini. 

Tavvani takunnagaksami, uqaqti Maatalin Alakkariallak uqaqatilit Luuti Kaviukmik, Arviamiuq Nunavummi, Kanatami.

Uqalimalluni inngiqti, inngiutingita ilangit Juutuupkut tusarannaaraksait. Inngiutingit tusarannaaratsaliunguliqtuminiit 2021−mi. 2022-nguliqtillugu inngiusiuqtuminiq taijaujumi ”Qummut”. Inngiqpaktuq Inuktut Qallunaatitullu.

Tavvuna paatkaastigut takunnaqtautitsiniaqtugut Nalunarmik, Aannianiq, ammalu Isumaliurutiqarniq. Ilaliutisimammijut inngiutini una uqaalaviksaujuq naasaut 1-800-668-6868 Surusirnut Ikajuqtaugialinnut Uqaalaviksaq, Surattanga, Apurniq, Inuusiq, ammalu Qautamaat Ilagillugu Quris Nukaqsiq Mikiiuniak.

Tukisigiakkannirumaguvit Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajingikkut miksaanut, qaujigiarlugu ikiaqqivivut uvani www.inuitcircumpolar.com qaujigiarlutaluunniit Vaispukkut Tuitukkullu.