unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – NTI President Aluki Kotierk

March 30, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 4
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – NTI President Aluki Kotierk
Show Notes

In the fourth episode of our Inuktitut podcast series, host Joanna Awa speaks with the President of Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) Aluki Kotierk. NTI represents the Inuit of Nunavut.

She was first elected in 2016, and re-elected in February 2021. She is originally from Igloolik, and has earned both a Bachelor’s and Masters degree from Trent University in Peterborough, Ontario. 

 Aluki Kotierk has worked at key Inuit organizations such as Inuit Tapiriit Kanatami, Pauktuutit, and Nunavut Sivuniksavut – all in Ottawa. She has held senior management positions at the Government of Nunavut, and the Office of the Languages Commissioner.

 This podcast focuses on her advocacy for the Inuit language as President of NTI. She has spoken out at the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), and during the International Year of Indigenous Languages in 2019. She addresses the upcoming International Decade of Indigenous Languages from 2022-2032.

 Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ –ᓄᓇᕗᒃ ᑐᙵᕕᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ

ᑎᓴᒪᓂ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑎ ᔪᐊᓇ ᐊᕙ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖏᑦ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ. 

ᓂᕈᐊᖅᑕᒥᓂᖅ 2016−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᕕᓂᐅᓪᓗᓂᓗ ᕖᕝᕗᐊᕆ 2021−ᒥ. ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᔪᖅ ᖁᑦᓯᓕᕇᖕᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᑯᑎᑖᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑐᕆᓐᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᖓᓂ ᐱᑐᐳᕈ, 

ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᙱᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ, ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᒻᒥ−ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐋᑐᐋᒦᑦᑐᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇᐅᑉ.

ᐹᑦᑳᔅᑎᒍᑦ ᑕᕝᕘᓇ ᓂᓪᓕᐊᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ. ᓂᓪᓕᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᑦᑐᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᐊᑐᖏᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᕐᕌᒍᒋᔭᐅᑎᑕᐅᔪᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᖃᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ 2019−ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᑦᑐᖅ ᑲᑎᒪᓂᐅᓛᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖁᓕᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᓐᓂᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 2022 ᑎᑭᓪᓗᒍ 2032.

ᑐᓴᕐᓈᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑕᔾᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᓱᒍ ᐃᙱᓲᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Nunavuk Tunngavik Angajuqqaangat Aluki Kuuttiq

Tisamani nipiliurijausimajuq Inuktituuqtunik nipiliurijausimajunit unikkaat paatkaaskut, uqallakti Juana Ava uqaqatigijanga angajuqqaangannik Nunavut Tunngavik Timingit Aluki Kuuttiq. 

Niruaqtaminiq 2016−ngutillugu, niruaqtaukanniqtuviniullunilu Viivvuari 2021−mi. Iglulimmiuq, ammalu ilinniariiqsimajuq Qutsiliriingnik paippaakutitaaqsimalluni Turint Silattuqsarvijjuangani Pitupuru, Aantarijumi. 

Aluki Kuuttiq Inuit timiqutinnginnut iqqanaijaqattaqsimajuq suurlu Inuit Tapiriit Kanatamikkunni, Pauktuutit, ammalu Nunavut Sivuniksavummi−iluunnatik Aatutaamiittut. Angajuqqaangunirmik iqqanaijaaqaqsimajuq Gavamakkunginni Nunavut, ammalu Titirarvingani Uqausilirinirmut Kamisinaup. 

Paatkaastigut tavvuuna nilliagutiqaqtillugu Inuit Uqausingita miksaanut Angajuqqaarijaulluni Nunavut Tunngavikkut Timingannut. Nilliaqattaqsimajuq Katittuni Nunarjuamiut Atunginnarnialiqtillugu Katimanirmi Nunaqaqqaaqsimajunut Isumaaluutaujut Katimajjutauvanninginnit ammalu Nunarjuami Arraagugijautitaujumi Nunaqaqqaaqsimajut Uqauqasinginnut Araagu 2019−ngutillugu. Uqausiqaqpattuq katimaniulaaqtumik Nunaqaqqaaqsimajut Qulit Arraaguit anigunningit pillugit Nunaqaqqaaqsimajut Uqausingit pigiarluni 2022 tikillugu 2032. 

Tusarnaatittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuit katajjarniq atuqsugu inngisuuq Qamanittuaq, Nunavummiuta. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami.