unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – Mary Simon – Northern Policy

April 15, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 5
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – Mary Simon – Northern Policy
Show Notes

In the fifth episode of our Inuktitut podcast series, host Joanna Awa speaks with Inuit leader Mary Simon on the importance of northern policy.

Simon is well-known around the circumpolar Arctic, as well as the international community. Mary grew up in Kangiqsualujjuaq and Kuujjuaq in Nunavik, northern Quebec.

She is a former President of Makivik Corporation, Inuit Tapiriit Kanatami, and Chair of the Inuit Circumpolar Council. She was Canada’s first Arctic Ambassador, and then Ambassador to Denmark. Mary has received numerous honorary degrees, the Order of Quebec, and the Order of Canada. 

She was the special representative to the Minister of Northern Affairs, Carolyn Bennett. In 2017 Mary drafted a report called “A New Shared Arctic Leadership Model” which helped inform Canada’s new Arctic and Policy Framework, issued in 2019.

Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ– ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐ – ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᑕᓪᓕᒪᓂ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑎ ᔪᐊᓇ ᐊᕙ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᖓ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᒃ ᒥᐊᓕ ᓴᐃᒪᓐᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᕐᒪᖔᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.

ᓴᐃᒪᓐ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖁᑦᓯᑦᑐᒥ, ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᓗ. ᒥᐊᓕ ᐱᕈᖅᓴᔪᒥᓂᖅ ᑲᖏᖅᓱᐊᓗᔾᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᔾᔪᐊᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᑯᐸᐃᒃ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓂᑯ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᓯᕗᓪᓕᐹᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᑎᐊᓐᒫᒃᒧᑦ.   ᒥᐊᓕ ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᑦᓱᓂ ᑐᓂᐅᓯᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑯᐸᐃᒃᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᕕᓕᒃ ᐋᔩᖃᑎᒌᑎᓂ ᓄᓇᕕᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅᓱᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖓᓂ.

ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥᓂᐅᓪᓗᓂᓗ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ, ᑭᐅᕈᓪ ᐱᓂᐊᑦᒧ. 2017−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᒥᐊᓕ ᑎᑎᕋᕆᐊᕐᖓᖅᑐᒥᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᓂᓕᒻᒥᒃ “ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᕝᕕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᓯ” ᐃᑲᔪᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑖᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦᓴᓕᐊᒥᓂᖅ 2019−ᒥ.

ᑐᓴᕐᓈᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑕᔾᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᓱᒍ ᐃᙱᓲᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Miali Saiman – Ukiuqtaqtumut Atuagaq

Tallimani nipiliurijausimajuq inuktituuqtunik nipiliurijausimajunit unikkaat paatkaaskut, uqallakti Juana Ava uqaqatigijanga inungmik sivuliqtimik Miali Saimanmik qanuq pimmariuniqarmangaaq ukiuqtaqtumut atuagaq. 

Saiman qaujimajautsiaqtuq ukiuqtaqtumi qutsittumi, nunarjuamilu. Miali piruqsajuminiq Kangiqsualujjuami ammalu Kuujjuami Nunavimmi, ukiuqtaqtungani Kupaik. 

Angajuqqaarijauniku Makivik Kuapuriisakkunnu, Inuit Tapiriit Kanatami, ammalu Iksivautarijaulluni Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajinginnut. Kanatami Sivullipaaminiq Kiggaqtuqtimmariulluni Nunaup asianut Tianmaakmut. Miali amisuaqtitsuni tuniusiaqsimaliqtuq Kupaikmit Ilitarijaujjutinik, ammalu Kanatami Ilitarijaujjutimik. Maannaujumi Angajuqqauvilik Aajiiqatigiitini Nunavik Namminiqsurunnanirmut Pivalliajauningani. 

Kiggaqtuijiminiullunilu tilijausimanikkut Ministanganut Ukiuqtaqtumiut Pillugit, Kiurul Piniatmu. 2017−ngutillugu Miali titirariarngaqtuminiq unikkaaliarisimajumik taijaunilimmik “Katujjiqatigiivviulluni Ukiuqtaqtumi Sivulirnirmut Pijjusi” ikajuqsisimajuq Kanatami nutaaq Ukiuqtaqtumut ammalu Atuagaq Pilirijjutauniaqtillugu, titiraqsimaliqtillugu uqalimaagatsaliaminiq 2019−mi. 

Tusarnaatittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuit katajjarniq atuqsugu inngisuuq Qamanittuaq, Nunavummiuta. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami.