unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – Minnie Grey – COVID-19

May 01, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 6
Inuktitut Podcast Series – Minnie Grey – COVID-19
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
More Info
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – Minnie Grey – COVID-19
May 01, 2021 Season 2 Episode 6
Inuit Circumpolar Council

Minnie Grey is the Executive Director of the Nunavik Regional Board of Health and Social Services, and the Chair of ICC’s Circumpolar Inuit Health Steering Committee. We first spoke with Minnie, in English, as the pandemic was in its first wave.  In this episode she speaks with Joanna Awa in Inuktitut.

Now, over a year into the global pandemic, we are pleased to be able to speak with Minnie again, this time in Inuktitut, as all Inuit regions have lived through lockdowns, experienced self-isolation, and were unable to travel as normal. Now, there are vaccines as well, and in the Arctic regions, vaccines were sent on a priority basis because there is a lack of health facilities to deal with major outbreaks.

We hope you will enjoy this discussion with Minnie Grey who has worked for decades in Nunavik mostly in the health field. She is a former ICC Canada Vice-President, and has received the Order of Canada, and Order of Quebec.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᒥᓂ ᒍᕋᐃ – ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᐊᕐᕕᓂᓕᖓᖕᓂᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᒃᓴᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᒃᓴᐅᔪᓂ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᔪᖅ ᔪᐊᓇ ᐊᕙ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᔭᖓ ᒥᓂ ᒍᕋᐃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᒥᓂ ᒍᕋᐃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑳᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᒥᓂᒥᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒪᖕᓇᕐᔪᐊᖅ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓪᓗᒍ. 

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍ ᐅᖓᑖᓂ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᐊᑑᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᑦᑎᒍᑦ ᒥᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑕ, ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐃᓅᓯᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓄᕈᓘᔭᖅ, ᐊᓂᐊᕋᑦᑕᐃᓕᔪᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᑕ,  ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᐊᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᒍᓐᓃᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᓂ. ᒫᓐᓇ, ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᑕᖃᓕᕐᒥᔪᖅ ᑲᓱᐊᖅᑕᐅᒍᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑲᓱᐊᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑖᔾᔭᐃᒃᑯᑏᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᓐᓄᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃᑕᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᒃᑐᓂᒃ.

ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᕙᓯᐅᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᒥᓂ ᒍᕋᐃᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᖏᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ−ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᒥ ᐱᓯᒪᓕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᒥ ᑯᐸᐃᒃᒧᑦ.

ᑐᓴᕐᓈᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑲᑕᔾᔭᖅᑎ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Mini Gurai – Nuvagjuarnaq-19

Arvinilingangnit takunnaraksani inuktitut paatkaaskut takunnaraksaujuni, uqallaktiujuq Juana Ava uqallaqatigijanga Mini Gurai Nuvagjuarnaq-19 miksaanut. 

Mini Gurai Tukimuattittijiujuq Nunavimmi Aviktuqsimaniujunut Katimajinut Aanniaqarnangittulirinirmut Inulirinirmullu, ammalu Iksivautarijaujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingikkunnut Ukiuqtaqtumi Aanniaqarnangittulirinirmut Katimajiralaanut. Uqaqatiqaqqaalauqtugut Minimik, Qallunaatitut, tamanna nunarjuarmi qanimangnarjuaq siammapallianinga sivulliqpautillugu. 

Maannaujuq, arraagu ungataani qanimannaq atuutiliqtillugu nunarjualimaami, alianaigusukpugut uqallaqatigikkannirunnarattigut Mini, Inuktituurunnaqsilluta, tamarmittiaq aviktuqtausimajuni Inuit nunanginni inuusiqaqsimavut qanuruluujaq, aniarattailijut, isumaqsurunniiqtitausimatilluta,  nangminiq anittailigiaqarnikkut aullakatagunniinirmillu isumaqsurluni. Maanna, aannialiriikkutitaqalirmijuq kasuaqtaugutinit, ammalu Ukiuqtaqtumi aviktuqsimajuni, kasuaqtaugutiksait qanimannaqtaajjaikkutiit naksiujjaulauqtuq sivulliutijariaqaqtatinnut suuqaimma Aanniarviktaqanngiluarninganut kamagijaqarniarlutik amisunik qanimmaktunik. 

Alianaiginiaqtuksauvasiuk uqaqatiqarniq Mini Guraimit iqqanaijaqsimaliqtut arraagunut qulinut Nunavimmi piluaqtumik aanniaqarnangittulirinirmik. Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit Kanatakkut Tungilirilauqsimalluniuk − Angajuqqaanguniq, ammalu Kanatami Ilisaqsijjutimi Pisimaliqtuq, ammalu Ilisaqsijjutimi Kupaikmut.

Tusarnaaqtittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuulluni katajjaqti nijjausijarutikkut Qamanittuamiutaq, Nunavut. 

Show Notes

Minnie Grey is the Executive Director of the Nunavik Regional Board of Health and Social Services, and the Chair of ICC’s Circumpolar Inuit Health Steering Committee. We first spoke with Minnie, in English, as the pandemic was in its first wave.  In this episode she speaks with Joanna Awa in Inuktitut.

Now, over a year into the global pandemic, we are pleased to be able to speak with Minnie again, this time in Inuktitut, as all Inuit regions have lived through lockdowns, experienced self-isolation, and were unable to travel as normal. Now, there are vaccines as well, and in the Arctic regions, vaccines were sent on a priority basis because there is a lack of health facilities to deal with major outbreaks.

We hope you will enjoy this discussion with Minnie Grey who has worked for decades in Nunavik mostly in the health field. She is a former ICC Canada Vice-President, and has received the Order of Canada, and Order of Quebec.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᒥᓂ ᒍᕋᐃ – ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᐊᕐᕕᓂᓕᖓᖕᓂᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᒃᓴᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᒃᓴᐅᔪᓂ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᔪᖅ ᔪᐊᓇ ᐊᕙ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᔭᖓ ᒥᓂ ᒍᕋᐃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᒥᓂ ᒍᕋᐃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑳᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᒥᓂᒥᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒪᖕᓇᕐᔪᐊᖅ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓪᓗᒍ. 

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍ ᐅᖓᑖᓂ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᐊᑑᑎᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᑦᑎᒍᑦ ᒥᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑕ, ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐃᓅᓯᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓄᕈᓘᔭᖅ, ᐊᓂᐊᕋᑦᑕᐃᓕᔪᑦ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᑕ,  ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒋᐊᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑲᑕᒍᓐᓃᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᓂ. ᒫᓐᓇ, ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᑕᖃᓕᕐᒥᔪᖅ ᑲᓱᐊᖅᑕᐅᒍᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑲᓱᐊᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑖᔾᔭᐃᒃᑯᑏᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᓐᓄᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃᑕᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᒃᑐᓂᒃ.

ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᕙᓯᐅᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᒥᓂ ᒍᕋᐃᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᑐᖏᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ−ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᒥ ᐱᓯᒪᓕᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑎᒥ ᑯᐸᐃᒃᒧᑦ.

ᑐᓴᕐᓈᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑲᑕᔾᔭᖅᑎ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Mini Gurai – Nuvagjuarnaq-19

Arvinilingangnit takunnaraksani inuktitut paatkaaskut takunnaraksaujuni, uqallaktiujuq Juana Ava uqallaqatigijanga Mini Gurai Nuvagjuarnaq-19 miksaanut. 

Mini Gurai Tukimuattittijiujuq Nunavimmi Aviktuqsimaniujunut Katimajinut Aanniaqarnangittulirinirmut Inulirinirmullu, ammalu Iksivautarijaujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingikkunnut Ukiuqtaqtumi Aanniaqarnangittulirinirmut Katimajiralaanut. Uqaqatiqaqqaalauqtugut Minimik, Qallunaatitut, tamanna nunarjuarmi qanimangnarjuaq siammapallianinga sivulliqpautillugu. 

Maannaujuq, arraagu ungataani qanimannaq atuutiliqtillugu nunarjualimaami, alianaigusukpugut uqallaqatigikkannirunnarattigut Mini, Inuktituurunnaqsilluta, tamarmittiaq aviktuqtausimajuni Inuit nunanginni inuusiqaqsimavut qanuruluujaq, aniarattailijut, isumaqsurunniiqtitausimatilluta,  nangminiq anittailigiaqarnikkut aullakatagunniinirmillu isumaqsurluni. Maanna, aannialiriikkutitaqalirmijuq kasuaqtaugutinit, ammalu Ukiuqtaqtumi aviktuqsimajuni, kasuaqtaugutiksait qanimannaqtaajjaikkutiit naksiujjaulauqtuq sivulliutijariaqaqtatinnut suuqaimma Aanniarviktaqanngiluarninganut kamagijaqarniarlutik amisunik qanimmaktunik. 

Alianaiginiaqtuksauvasiuk uqaqatiqarniq Mini Guraimit iqqanaijaqsimaliqtut arraagunut qulinut Nunavimmi piluaqtumik aanniaqarnangittulirinirmik. Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit Kanatakkut Tungilirilauqsimalluniuk − Angajuqqaanguniq, ammalu Kanatami Ilisaqsijjutimi Pisimaliqtuq, ammalu Ilisaqsijjutimi Kupaikmut.

Tusarnaaqtittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuulluni katajjaqti nijjausijarutikkut Qamanittuamiutaq, Nunavut.