unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – Paul Irngaut – International Wildlife Forums

June 11, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 7
Inuktitut Podcast Series – Paul Irngaut – International Wildlife Forums
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
More Info
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – Paul Irngaut – International Wildlife Forums
Jun 11, 2021 Season 2 Episode 7
Inuit Circumpolar Council

In the seventh episode of our Inuktitut podcast series, we welcome former CBC Igalaaq broadcaster Madeline Allakariallak as our host. She speaks with Paul Irngaut about international wildlife forums.

Paul is the Director of Wildlife and Environment at Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). For many years he has been speaking on behalf of Inuit at the international level, defending Inuit rights to hunt, and harvest country food. He is also defending our wildlife at venues such as the Convention on International Trade in Endangered Species, known as CITES. He works with colleagues at Inuit regional organizations, and ICC Canada to bring the Inuit voice to these venues.

Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᐹᓪ ᐃᕐᖓᐅᑦ – ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

7−ᖓᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑎᑦ, ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓰᐲᓰᒃᑯᑦ ᐃᒐᓛᒃᑰᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᖓᑦ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᐹᓪ ᐃᕐᖓᐅᒥᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ.

ᐹᓪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐊᒥᓱᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓂᓪᓕᐊᔾᔪᓯᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᓯᕙᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᓂᕐᒥᓪᓗ ᓂᕿᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᐅᒻᒥᔪᖅ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑕᐅᖅᓰᓂᒃᑯᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᓂᑎᑦ CITES−ᒥᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᖑᖃᑎᒌᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓂᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂᑕᒪᒃᑯᓂᖓ.

ᑐᓴᕐᓈᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑕᔾᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᓱᒍ ᐃᙱᓲᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ www.inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ.

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Paal Irngaut – Silarjuami Uumajulirinirmut Katimajiit

7−nganni saqqijaaqtitaujunik Inuktutit, tunngasuttittivugut Siipiisiikkut Igalaakkuuqattalauqsimajuq Maatalin Alakkariallak uqaqtiulauqsimajuq. Uqaqatiqalaurngat inummit Paal Irngaumit silarjuap uumajulirinirmut katimajinginni.

Paal Aulattijigijaujuq Uumajulirinirmut Avatilirinirmullu Nunavut Tunngavikkunnut. Amisuniq arraagunik amisunik nilliajjusisimajuq Inunnit silarjuamilu, Inuillu pijunnautinginni asivarnirmut, uumajuqsiunirmillu niqissauniaqtunik. Sapunniaqtiummijuq nirjutinik suurlu piuqsuarnirmit Silarjuami Tauqsiinikkut Nirjutinik Nungutuinnariaqaliqtunik, qaujimajaulunitit CITES−mit. Piliriqatiqaqattaqtuq Inuit katujjiqatigiinginni, ammalu Inuit Ukiuqtaqtumiinguqatigiinnik Kanatami Inunnit nipiqaqtittijiullunitamakkuninga.

Tusarnaatittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik Paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuit Katajjarniq atuqsugu inngisuuq Qamanittuaq, Nunavummiuta. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami. 

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga www.inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.  

Show Notes

In the seventh episode of our Inuktitut podcast series, we welcome former CBC Igalaaq broadcaster Madeline Allakariallak as our host. She speaks with Paul Irngaut about international wildlife forums.

Paul is the Director of Wildlife and Environment at Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). For many years he has been speaking on behalf of Inuit at the international level, defending Inuit rights to hunt, and harvest country food. He is also defending our wildlife at venues such as the Convention on International Trade in Endangered Species, known as CITES. He works with colleagues at Inuit regional organizations, and ICC Canada to bring the Inuit voice to these venues.

Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᐹᓪ ᐃᕐᖓᐅᑦ – ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

7−ᖓᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑎᑦ, ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓰᐲᓰᒃᑯᑦ ᐃᒐᓛᒃᑰᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᖓᑦ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᐹᓪ ᐃᕐᖓᐅᒥᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ.

ᐹᓪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐊᒥᓱᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓂᓪᓕᐊᔾᔪᓯᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᓯᕙᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐆᒪᔪᖅᓯᐅᓂᕐᒥᓪᓗ ᓂᕿᔅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᐅᒻᒥᔪᖅ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑕᐅᖅᓰᓂᒃᑯᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᓂᑎᑦ CITES−ᒥᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᖑᖃᑎᒌᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓂᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂᑕᒪᒃᑯᓂᖓ.

ᑐᓴᕐᓈᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑕᔾᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᓱᒍ ᐃᙱᓲᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ www.inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ.

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Paal Irngaut – Silarjuami Uumajulirinirmut Katimajiit

7−nganni saqqijaaqtitaujunik Inuktutit, tunngasuttittivugut Siipiisiikkut Igalaakkuuqattalauqsimajuq Maatalin Alakkariallak uqaqtiulauqsimajuq. Uqaqatiqalaurngat inummit Paal Irngaumit silarjuap uumajulirinirmut katimajinginni.

Paal Aulattijigijaujuq Uumajulirinirmut Avatilirinirmullu Nunavut Tunngavikkunnut. Amisuniq arraagunik amisunik nilliajjusisimajuq Inunnit silarjuamilu, Inuillu pijunnautinginni asivarnirmut, uumajuqsiunirmillu niqissauniaqtunik. Sapunniaqtiummijuq nirjutinik suurlu piuqsuarnirmit Silarjuami Tauqsiinikkut Nirjutinik Nungutuinnariaqaliqtunik, qaujimajaulunitit CITES−mit. Piliriqatiqaqattaqtuq Inuit katujjiqatigiinginni, ammalu Inuit Ukiuqtaqtumiinguqatigiinnik Kanatami Inunnit nipiqaqtittijiullunitamakkuninga.

Tusarnaatittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik Paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuit Katajjarniq atuqsugu inngisuuq Qamanittuaq, Nunavummiuta. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami. 

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga www.inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.