unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – Robert Watt

July 21, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 9
Inuktitut Podcast Series – Robert Watt
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
More Info
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – Robert Watt
Jul 21, 2021 Season 2 Episode 9
Inuit Circumpolar Council

In the ninth episode of our Inuktitut podcast series, host Madeline Allakariallak speaks with Robert Watt. He is a newly appointed Director of the Office of the Commissioner of Indigenous Languages, announced on Monday June 14th, 2021. 

He joins Commissioner Robert E. Ignace, and fellow Directors Georgina Liberty, and Joan Greyeyes. The new Office will support Indigenous Peoples in our self-determining efforts to reclaim, revitalize, maintain and strengthen Indigenous languages.

Robert Watt grew up in Kuujjuaq, Nunavik. He has done extensive work in preserving and promoting Inuktitut. He was recently the President of Kativik Ilisarniliriniq. He was the President of the Avataq Cultural Institute, and the former Co-Director of the Inuit Sub-Commission of the Truth and Reconciliation Commission. 

Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦ

9−ᖓᓐᓃᑦᑐᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᓈᓚᒐᔅᓴᖅ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᒫᑕᓖ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦᒥᑦ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᔫᓂ 14−ᒥ, 2021. 

ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᖅ ᕌᐳᑦ ᐃᒡᓇᔅᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᒧᑦ ᔪᐊᔩᓇ ᓕᐳᑎ, ᐊᒻᒪᓗ ᔪᐊᓐ ᒍᕋᐃᐊᐃᔅ. ᓄᑖᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᓗᑎᑦ ᑎᒍᓯᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ, ᓴᓐᖓᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑏᓐᓇᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓐᖓᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ.

ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦᔅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ, ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᖅᓱᐊᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓂᖅᑐᓂᓗ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᒪᒥᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ. 

ᑐᓴᕐᓈᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑲᑕᔾᔭᖅᑎ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Raaput Uat

9−nganniittuq Inuttitut naalagassaq, apiqsuqtiulluni Maatalii Alakkariallak uqaqatiqaqtuq Raaput Uatmit Tikkuaqtaurataalauqtuq allavingannut Kamisanakkut Nunaqaqqaaqtuminiit Uqausilirinirmut, nalunaiqtaulauqtuq Naggajjaumi Juuni 14−mi, 2021. 

Ilaliutijuq Raaput Ignasmut, ammalu Katimajimut Juajiina Liputi, ammalu Juan Guraiais. Nutaarmut Allavimmut kamagijaqarniaqtut Nunaqaqqaaqtuminirnit pilirilutit tigusikkannirasuarlutit, sanngatittikannirasuarlutit, aulatiinnarasuarlugit sanngatikkannirasuarlugillu Nunaqaqqaaqtuminiit uqausinginni. 

Raaput Uats inuulauqsimajuq Kuujjuarmi, Nunavimmi. Piliriqattaqsimajuq piuqsuaqtuni saqqijaaqtittikkaniqtunilu Inuttitut. Maannaruluk Angijuqqaangulaurmijuq Kativik Ilisarnilirinirmut. Angijuqqaangulauqsimallunilu Avataq Piqqusilirijikkunginnut, ammalu Aulattijiup Ikajuqtigilluniuk Inuit Katimajinginnut Sulijunit Mamisarasuarnirmuungajunik. 

Tusarnaaqtittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik Paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuulluni katajjaqti nijjausijarutikkut Qamanittuamiutaq, Nunavut. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami.

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.

Show Notes

In the ninth episode of our Inuktitut podcast series, host Madeline Allakariallak speaks with Robert Watt. He is a newly appointed Director of the Office of the Commissioner of Indigenous Languages, announced on Monday June 14th, 2021. 

He joins Commissioner Robert E. Ignace, and fellow Directors Georgina Liberty, and Joan Greyeyes. The new Office will support Indigenous Peoples in our self-determining efforts to reclaim, revitalize, maintain and strengthen Indigenous languages.

Robert Watt grew up in Kuujjuaq, Nunavik. He has done extensive work in preserving and promoting Inuktitut. He was recently the President of Kativik Ilisarniliriniq. He was the President of the Avataq Cultural Institute, and the former Co-Director of the Inuit Sub-Commission of the Truth and Reconciliation Commission. 

Music on this podcast is by Nelson Tagoona, Inuit throat boxing artist from Baker Lake, Nunavut. Additional narration is by Hazel Ootoowak, Project and Office Coordinator at ICC Canada.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦᐃᓄᒃᑎᑐᑦᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦᐅᓂᒃᑳᑦᐹᑦᑳᔅᑯᑦ – ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦ

9−ᖓᓐᓃᑦᑐᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᓈᓚᒐᔅᓴᖅ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᒫᑕᓖ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦᒥᑦ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓪᓚᕕᖓᓐᓄᑦ ᑲᒥᓴᓇᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᔫᓂ 14−ᒥ, 2021. 

ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᖅ ᕌᐳᑦ ᐃᒡᓇᔅᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᒧᑦ ᔪᐊᔩᓇ ᓕᐳᑎ, ᐊᒻᒪᓗ ᔪᐊᓐ ᒍᕋᐃᐊᐃᔅ. ᓄᑖᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᓗᑎᑦ ᑎᒍᓯᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ, ᓴᓐᖓᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑏᓐᓇᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓐᖓᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ.

ᕌᐳᑦ ᐅᐊᑦᔅ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑰᔾᔪᐊᕐᒥ, ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᖅᓱᐊᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓂᖅᑐᓂᓗ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᒪᒥᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ. 

ᑐᓴᕐᓈᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐃᖏᖅᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑖᔅᓱᒪᐅᑉ ᓂᐅᓪᓴᓐ ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᐃᓅᓪᓗᓂ ᑲᑕᔾᔭᖅᑎ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕈᑎᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᕼᐊᐃᓱ ᐆᑦᑐᕙᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut – Raaput Uat

9−nganniittuq Inuttitut naalagassaq, apiqsuqtiulluni Maatalii Alakkariallak uqaqatiqaqtuq Raaput Uatmit Tikkuaqtaurataalauqtuq allavingannut Kamisanakkut Nunaqaqqaaqtuminiit Uqausilirinirmut, nalunaiqtaulauqtuq Naggajjaumi Juuni 14−mi, 2021. 

Ilaliutijuq Raaput Ignasmut, ammalu Katimajimut Juajiina Liputi, ammalu Juan Guraiais. Nutaarmut Allavimmut kamagijaqarniaqtut Nunaqaqqaaqtuminirnit pilirilutit tigusikkannirasuarlutit, sanngatittikannirasuarlutit, aulatiinnarasuarlugit sanngatikkannirasuarlugillu Nunaqaqqaaqtuminiit uqausinginni. 

Raaput Uats inuulauqsimajuq Kuujjuarmi, Nunavimmi. Piliriqattaqsimajuq piuqsuaqtuni saqqijaaqtittikkaniqtunilu Inuttitut. Maannaruluk Angijuqqaangulaurmijuq Kativik Ilisarnilirinirmut. Angijuqqaangulauqsimallunilu Avataq Piqqusilirijikkunginnut, ammalu Aulattijiup Ikajuqtigilluniuk Inuit Katimajinginnut Sulijunit Mamisarasuarnirmuungajunik. 

Tusarnaaqtittitillugu ingiqtut nipiliurijausimajumik Paatkaaskut taassumaup Niulsan Tagurnaaq, Inuulluni katajjaqti nijjausijarutikkut Qamanittuamiutaq, Nunavut. Qaakkanniagut ᕼaisu Uuttuvak unikkaaqtuq, Piliriaksanut Aglavvimmillu Kamajiujuq Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajinginnut Kanatami.

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.