unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves

Inuktitut Podcast Series – COP26

December 16, 2021 Inuit Circumpolar Council Season 2 Episode 12
Inuktitut Podcast Series – COP26
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
More Info
unikkaat / unipkaat ungipaghat / nallunairutet Circumpolar Waves
Inuktitut Podcast Series – COP26
Dec 16, 2021 Season 2 Episode 12
Inuit Circumpolar Council

In the 11th episode of our Inuktitut podcast series, host Madeline Allakariallak speaks with a panel of Inuit members of the Inuit Circumpolar Council (ICC) delegation to the COP26 climate change conference in Glasgow, Scotland. 

Over 100 Heads of Government and thousands of delegates gathered for two weeks in early November. At stake is our planet, as leaders try to limit the increase in temperature to only 1.5 degrees Celsius, a target included in the Paris Agreement over five years ago. Despite the last minute agreement to “keep 1.5 alive”, we all know that the climate is changing rapidly, especially in the Arctic.

 Madeline speaks with Lisa Qiluqqi Koperqualuk Vice-President International for ICC Canada, Jimmy Oleekatalik Manager of the Spence Bay Hunters and Trappers Organization in Taloyoak, Nunavut, and Piita Irniq former Commissioner of Nunavut, and elder and cultural advisor on the delegation.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ

11−ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓄᑦ COP26−ᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᒐᓛᔅᑯᒥ, ᓯᑳᑦᓚᓐ. 

ᐅᖓᑖᓃᑦᑯᑦ 100 ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᑕᐅᓴᖏᓐᓃᑐᓪᓗ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑐᒥᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓄᕕᐱᕆ ᑕᖅᑭᖓ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕗᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᒥᑦᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᑕᕝᕗᖓ 1.5 ᓂᕈᒥᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑐᕌᒐᒃᓴᓕᐊᒥᓂᖅ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᐅᕆᔅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ. ᑖᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᓂᖅ “ᑖᓐᓇ 1.5 ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᒋᓐᓇᕐᓗᒍ”, ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.

 ᒫᑕᓕᓐ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᓖᓴ ᕿᓗᖅᑭ ᖁᐱᕐᕈᐊᓗᖕᒥᒃ ᑐᖏᓕᖅ−ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᔨᒥ ᐅᓕᑲᑦᑕᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᑲᒥᓯᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐅᓪᓗᓂ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ  ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

 ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut

11−giliqtangani Inuktitut paatkaaskut tusaqsautitauvattut, uqaqti Maatalin Alakkariallak uqaqatilik katimajiuqataujunik Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiinut Katimajinut Katimajiuqataujunik (ICC) katimajaqtuqsimaqataujunut COP26−mut silaup asijjirninga pillugu katimanirmut Galaaskumi, Sikaatlan.

Ungataaniitkut 100 Angajuqqautit Gavamakkunni tausanginniitullu katimajaqtuqatausimajut katimaniqaqtuminiit pinasuarusiinnik marruunnik Nuvipiri taqqinga pigialirataaqtillugu. Ulurianaqtumiittuq nunarjuavut, sivuliqtiit killiqaqtitsigasuaraluaqtillugit nirumitsivalliajumik tavvunga 1. 5 niruminnirmut, turaagaksaliaminiq piqasiujjaulluni Piuris Angiqatigiigutimut arraagut tallimat aniguqsimaliqtuni. Taannaugaluaqtillugu, tuavirnaqsitillugu angiqatigiigutiminiq “taanna 1. 5 atuqtautiginnarlugu”, qaujimajuinnaujugut sila asijjipalliajuq sukattumik, piluaqtumi Ukiuqtaqtumi.

Maatalin uqaqatilik Liisa Qiluqqi Qupirrualungmik tungiliq−Angajuqqaaq Nunarjuami Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajinginnut Kanatami, Jimi Ulikattalik Aulatsiji Talurjuami Angunasuaqtiit Mikigiarniaqtiit Timiqutinganut Uumajurniaqtit Talurjuami, ammalu Piita Irniq Kamisinaulauqsimajuq Nunavummut, inutuqaulluni piqqusilirinirmut uqaujjigiaqti  katimajaqtuqsimajunut.

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga www.inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.

Show Notes

In the 11th episode of our Inuktitut podcast series, host Madeline Allakariallak speaks with a panel of Inuit members of the Inuit Circumpolar Council (ICC) delegation to the COP26 climate change conference in Glasgow, Scotland. 

Over 100 Heads of Government and thousands of delegates gathered for two weeks in early November. At stake is our planet, as leaders try to limit the increase in temperature to only 1.5 degrees Celsius, a target included in the Paris Agreement over five years ago. Despite the last minute agreement to “keep 1.5 alive”, we all know that the climate is changing rapidly, especially in the Arctic.

 Madeline speaks with Lisa Qiluqqi Koperqualuk Vice-President International for ICC Canada, Jimmy Oleekatalik Manager of the Spence Bay Hunters and Trappers Organization in Taloyoak, Nunavut, and Piita Irniq former Commissioner of Nunavut, and elder and cultural advisor on the delegation.

 For more information about ICC, check out our website at inuitcircumpolar.com or find us on Facebook and Twitter.

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓂᐱᓕᐅᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ

11−ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐹᑦᑳᔅᑯᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ, ᐅᖃᖅᑎ ᒫᑕᓕᓐ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓄᑦ COP26−ᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᒐᓛᔅᑯᒥ, ᓯᑳᑦᓚᓐ. 

ᐅᖓᑖᓃᑦᑯᑦ 100 ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᑕᐅᓴᖏᓐᓃᑐᓪᓗ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑐᒥᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓄᕕᐱᕆ ᑕᖅᑭᖓ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕗᑦ, ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᒥᑦᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᑕᕝᕗᖓ 1.5 ᓂᕈᒥᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑐᕌᒐᒃᓴᓕᐊᒥᓂᖅ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᐅᕆᔅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ. ᑖᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᓂᖅ “ᑖᓐᓇ 1.5 ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᒋᓐᓇᕐᓗᒍ”, ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.

 ᒫᑕᓕᓐ ᐅᖃᖃᑎᓕᒃ ᓖᓴ ᕿᓗᖅᑭ ᖁᐱᕐᕈᐊᓗᖕᒥᒃ ᑐᖏᓕᖅ−ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᔨᒥ ᐅᓕᑲᑦᑕᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥ ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑏᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐲᑕ ᐃᕐᓂᖅ ᑲᒥᓯᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐅᓪᓗᓂ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ  ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.

 ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᕗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ inuitcircumpolar.com ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ. 

Ajjigiinngittunit Inuktitut Nipiliurijausimajut Unikkaat Paatkaaskut

11−giliqtangani Inuktitut paatkaaskut tusaqsautitauvattut, uqaqti Maatalin Alakkariallak uqaqatilik katimajiuqataujunik Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiinut Katimajinut Katimajiuqataujunik (ICC) katimajaqtuqsimaqataujunut COP26−mut silaup asijjirninga pillugu katimanirmut Galaaskumi, Sikaatlan.

Ungataaniitkut 100 Angajuqqautit Gavamakkunni tausanginniitullu katimajaqtuqatausimajut katimaniqaqtuminiit pinasuarusiinnik marruunnik Nuvipiri taqqinga pigialirataaqtillugu. Ulurianaqtumiittuq nunarjuavut, sivuliqtiit killiqaqtitsigasuaraluaqtillugit nirumitsivalliajumik tavvunga 1. 5 niruminnirmut, turaagaksaliaminiq piqasiujjaulluni Piuris Angiqatigiigutimut arraagut tallimat aniguqsimaliqtuni. Taannaugaluaqtillugu, tuavirnaqsitillugu angiqatigiigutiminiq “taanna 1. 5 atuqtautiginnarlugu”, qaujimajuinnaujugut sila asijjipalliajuq sukattumik, piluaqtumi Ukiuqtaqtumi.

Maatalin uqaqatilik Liisa Qiluqqi Qupirrualungmik tungiliq−Angajuqqaaq Nunarjuami Inuit Ukiuqtaqtumiuqatigiit Katimajinginnut Kanatami, Jimi Ulikattalik Aulatsiji Talurjuami Angunasuaqtiit Mikigiarniaqtiit Timiqutinganut Uumajurniaqtit Talurjuami, ammalu Piita Irniq Kamisinaulauqsimajuq Nunavummut, inutuqaulluni piqqusilirinirmut uqaujjigiaqti  katimajaqtuqsimajunut.

Tukisigiakkannirumanniruvit Inuit Ukiuqtaqtumiutauqatigiit Katimajingit miksaanut, takugiarlugu ikiaqqivivu qarisaujakkut uvunga www.inuitcircumpolar.com uvvaluunniit nanijaujunnaqtugut qarisaujakkut pulautitigut Vaispukkut, qarasaujakkullu pulautitigut Tuitukkut.