BONN

010 Perseverance - استقامت

February 13, 2022 MoReShah Season 1 Episode 10
BONN
010 Perseverance - استقامت
Show Notes

در این اپیزود از آدمهایی صحبت میکنم که با عزم و اراده خودشون میتونن در برابر مشکلات و سختیهای طبیعی زندگی ایستادگی کنن و اهداف خودشون رو تا لحظه آخر یعنی رسیدن به هدف فراموش نکنن. افراد با استقامت بالا مثل تمام آدمهای معمولی دیگه خسته میشن، ناامید میشن، احساس انصراف دادن بهشون دست میده ولی سریعا به این احساس خودشون مسلط میشن و به ادامه مصمم تر و مطمئن تر مسیر می پردازن. صافت و ویژگیهایی که استقامت کردن در شخصیت و روحیه انی افراد بوجود میاره، از جمله مسائلی هستن که در این اپیزود در موردشون صحبت میکنم.