BONN

012 - Emotions احساسات

February 27, 2022 MoReShah Season 1 Episode 12
BONN
012 - Emotions احساسات
Show Notes

احساسات در روند تکامل انسان نقش مهم و بسزایی داشته. باعث شده که انسان در مقابله با طبیعت وحشی پیروز بشه و بتونه نسل خودش رو باقی نگه داره، علیرغم اینکه گونه های زیادی از گیاهان و حیوانات منقرض شدن. اما در دنیای مدرن امروز، دیگه بسیاری از اون احساسات مورد نیاز نیستن و یا باید تعریف جدیدی برای اونها انجام بشه. احساسات، تغییراتی که در طول تکامل انسان داشتن و نقش اونها در دنیای مدرن امروز، موضوعاتی هستن که در این پادکست به تحلیل و توصیف اونها میپردازم.