Trà Bô's Podcast

029- Trạng thái Flow - Làm việc hiệu quả

July 06, 2022 Trà Bô Season 1 Episode 29
029- Trạng thái Flow - Làm việc hiệu quả
Trà Bô's Podcast
More Info
Trà Bô's Podcast
029- Trạng thái Flow - Làm việc hiệu quả
Jul 06, 2022 Season 1 Episode 29
Trà Bô

Postcast ra mới mỗi thứ 4 hàng tuần 

xem thêm 

How to enter ‘flow state’ on command | Steven Kotler for Big Think


https://www.youtube.com/watch?v=znwUCNrjpD4

Show Notes

Postcast ra mới mỗi thứ 4 hàng tuần 

xem thêm 

How to enter ‘flow state’ on command | Steven Kotler for Big Think


https://www.youtube.com/watch?v=znwUCNrjpD4