Những tháng năm hạnh phúc

#15 Ngành Tài chính - Ngân hàng có hấp dẫn?

May 05, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#15 Ngành Tài chính - Ngân hàng có hấp dẫn?
Show Notes

Gần 10 năm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng với không ít lần thay đổi, với nhiều tổ chức, vị trí, nhiệm vụ khác nhau; bản thân mình cũng có những trải nghiệm... 
Dịch bệnh ập đến, ngành Ngân hàng cũng có nhiều tác động; Xu hướng tiếp theo sẽ ra sao?
Liệu nó còn là lĩnh vực hấp dẫn, miền đất hứa cho các bạn trẻ?