Những tháng năm hạnh phúc

#17 Chuyện nghỉ việc, mất gì không?

September 04, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#17 Chuyện nghỉ việc, mất gì không?
Show Notes

Trò chuyện với anh Minh Tuệ - 20 năm kinh nghiệm ngành IT ở các vị trí Agile Coach, Delivery Manager - chia sẻ về những lần tạm nghỉ việc để take gap time.