Những tháng năm hạnh phúc

#19 Chuyện viết sách "Paris những mùa yêu"

September 19, 2022 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#19 Chuyện viết sách "Paris những mùa yêu"
Show Notes

Để có một tác phẩm xuất bản đến công chúng sẽ cần cả một quá trình chuẩn bị. 
Vậy quá trình ra đời cuốn sách đầu tay "Paris những mùa yêu" của Danh thế nào? Làm sao có thể xuất bản một cuốn sách?