Những tháng năm hạnh phúc

#13 Hạnh phúc dưới chân mình - Bạn có ganh tỵ khi người khác thành công?

October 04, 2021 Danh Tran
Những tháng năm hạnh phúc
#13 Hạnh phúc dưới chân mình - Bạn có ganh tỵ khi người khác thành công?
Show Notes

Hãy cứ ganh tỵ nếu bạn muốn, nhưng sau đó hãy cho qua. Chỉ khi đó, bạn mới có thể trở thành người chiến thắng.