Hark iinjsen – di frasche podcast

#03: Weeram eentlik frasch

January 27, 2022 Eike & Manuela Episode 3
#03: Weeram eentlik frasch
Hark iinjsen – di frasche podcast
More Info
Hark iinjsen – di frasche podcast
#03: Weeram eentlik frasch
Jan 27, 2022 Episode 3
Eike & Manuela

Eike & Manuela snååke ma manschne wat frasch snååke, et ouers ai foon hüs üt liirt heewe. 
Än besäke manschne wat jüst en fraschkurs mååge.

musiik: Thora Kahl

Show Notes

Eike & Manuela snååke ma manschne wat frasch snååke, et ouers ai foon hüs üt liirt heewe. 
Än besäke manschne wat jüst en fraschkurs mååge.

musiik: Thora Kahl