Tulait Daily Devotional

Belhat Bilong Pikinini Sipsip

November 12, 2022 Ryan
Belhat Bilong Pikinini Sipsip
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Belhat Bilong Pikinini Sipsip
Nov 12, 2022
Ryan

Ritim: Kamapim Tok Hait 6:12-17 

Na ol i singaut long olgeta maunten na ston olsem, “Yupela i mas karamapim mipela, na haitim mipela long pes bilong Man i sindaun long sia king bilong en, na bai Pikinini Sipsip i no ken kam wantaim bikpela belhat bilong en na mekim save long mipela. 

Kamapim Tok Hait 6:16 Long dispela teks yumi ritim wanpela piksa bilong bikpela de bilong belhat bilong God, na em i no 

naispela piksa. 

Dispela de bilong belhat bilong God em i no kam yet. Yumi stap laip yet long graun na planti ol lain i no klia olgeta olsem Jisas em i Bikpela. Sampela manmeri i givim hona na glori long Krais, tasol ol i kisim bagarap long dispela as; planti narapela i givim baksait long Jisas, na ol i kisim ol gutpela samting. Tarangu, i luk olsem Jisas em i no Bikpela. 

Tasol, bikos bikpela de bilong belhat bilong God i no kam yet, de bilong marimari i stap yet. Sapos san i stap yet, na planti manmeri i stap laip yet, na ol sios long graun i wok long opim dua bilong ol long wan wan Sande, yu stap yet long de bilong marimari bilong God. Han bilong God i go aut yet long olgeta manmeri, na God i singaut yet, “Kam long mi.” 

Tasol, wanpela de, Pikinini Sipsip tu bai tok, “Em inap.” Belhat bilong God em i holi, na wanpela de dispela Man i sindaun long Sia king bai no inap pasim belhat bilong em. Graun bai guria, sta bilong skai bai pundaun long graun, skai bai i go pinis, na mun bai kamap olsem blut. 

Na long dispela taim, olgeta manmeri bai i ran i go olsem ol animal i pret tru. Olsem ol anis ol bai i wok long hait long kain kain liklik hul. Em i de bilong bikpela belhat bilong Pikinini Sipsip. 

Taim yumi tok, “belhat bilong Pikinini Sipsip,” nogut yumi i paul - ol pikinini sipsip i no animal bilong belhat. Tasol yumi mas klia – dispela Pikinini Sipsip em i dispela Laion bilong Juda tu. Sampela taim ol lain bilong sios tu i save lus tingting bilong belhat na pasin holi bilong God – em i God bilong stretpela laikim tru, tasol Em i gat bikpela belhat tu. 

Tude marimari bilong God i wok yet long skulim yumi long belhat bilong God. Na yumi mas pret long dispela belhat bilong God na tanim bel na bilip long em. 

Yumi mas sori long ol lain i no pret long belhat bilong God. 

SAMPELA TINGTING 

Yu bilip olsem God em i God bilong belhat tu, o nogat? 

Show Notes

Ritim: Kamapim Tok Hait 6:12-17 

Na ol i singaut long olgeta maunten na ston olsem, “Yupela i mas karamapim mipela, na haitim mipela long pes bilong Man i sindaun long sia king bilong en, na bai Pikinini Sipsip i no ken kam wantaim bikpela belhat bilong en na mekim save long mipela. 

Kamapim Tok Hait 6:16 Long dispela teks yumi ritim wanpela piksa bilong bikpela de bilong belhat bilong God, na em i no 

naispela piksa. 

Dispela de bilong belhat bilong God em i no kam yet. Yumi stap laip yet long graun na planti ol lain i no klia olgeta olsem Jisas em i Bikpela. Sampela manmeri i givim hona na glori long Krais, tasol ol i kisim bagarap long dispela as; planti narapela i givim baksait long Jisas, na ol i kisim ol gutpela samting. Tarangu, i luk olsem Jisas em i no Bikpela. 

Tasol, bikos bikpela de bilong belhat bilong God i no kam yet, de bilong marimari i stap yet. Sapos san i stap yet, na planti manmeri i stap laip yet, na ol sios long graun i wok long opim dua bilong ol long wan wan Sande, yu stap yet long de bilong marimari bilong God. Han bilong God i go aut yet long olgeta manmeri, na God i singaut yet, “Kam long mi.” 

Tasol, wanpela de, Pikinini Sipsip tu bai tok, “Em inap.” Belhat bilong God em i holi, na wanpela de dispela Man i sindaun long Sia king bai no inap pasim belhat bilong em. Graun bai guria, sta bilong skai bai pundaun long graun, skai bai i go pinis, na mun bai kamap olsem blut. 

Na long dispela taim, olgeta manmeri bai i ran i go olsem ol animal i pret tru. Olsem ol anis ol bai i wok long hait long kain kain liklik hul. Em i de bilong bikpela belhat bilong Pikinini Sipsip. 

Taim yumi tok, “belhat bilong Pikinini Sipsip,” nogut yumi i paul - ol pikinini sipsip i no animal bilong belhat. Tasol yumi mas klia – dispela Pikinini Sipsip em i dispela Laion bilong Juda tu. Sampela taim ol lain bilong sios tu i save lus tingting bilong belhat na pasin holi bilong God – em i God bilong stretpela laikim tru, tasol Em i gat bikpela belhat tu. 

Tude marimari bilong God i wok yet long skulim yumi long belhat bilong God. Na yumi mas pret long dispela belhat bilong God na tanim bel na bilip long em. 

Yumi mas sori long ol lain i no pret long belhat bilong God. 

SAMPELA TINGTING 

Yu bilip olsem God em i God bilong belhat tu, o nogat?