Tulait Daily Devotional

God i Gat Olgeta Strong

February 16, 2024 Ryan
God i Gat Olgeta Strong
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
God i Gat Olgeta Strong
Feb 16, 2024
Ryan

Ritim: Stat 17:1-7 

Abram i gat 99 krismas na Bikpela i kamap long em na i tok olsem, “Mi God I Gat Olgeta Strong. Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” – Stat 17:1 

“Mi God i Gat Olgeta Strong.” Abram em i lapun pinis, na em i amamas long harim dispela tok bilong God. Em i no askim God planti ol askim. Em i harim tok bilong God tasol. 

Taim yumi wokabaut wantaim God em i bikpela samting bikos God inap long mekim olgeta samting. Abram i mas askim em yet, “God bilong mi em i husat?” Na God i tok, “Mi God i Gat Olgeta Strong. Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” I min olsem, pasin bilong ol i mas putim ples klia olsem ol i bilip tru long dispela God i Gat Olgeta Strong. 

Sampela taim yumi paul na yumi wari na yumi laik givim planti askim long God. Tasol sampela taim God bai kisim ol dispela askim na tok olsem: “Mi yet mi God i Gat Olgeta Strong.” Na em i tokim yumi olsem, “Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” 

Na God i senisim nem bilong Abram i go long Abraham. Maski em i no kamap tumbuna bilong planti manmeri pinis, God i givim dispela nem Abraham long em olsem, “tumbuna bilong planti manmeri.” Em i promis tru bilong God bikos God em i God bilong inapim ol promis bilong em. Na dispela nem bilong Abraham i nem bilong bilip, bilong bilipim tru tok bilong dispela God i Gat Olgeta Strong. 

Dispela tupela lain bilong dispela kontrak i bung. God i toktok, na Abraham i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Taim yu bilip long God, bai yu brukim skru long em. 

Na yumi stap insait long dispela lain bilong bilip; yumi kisim ol dispela promis pinis. Olsem na yumi tu mas strong long bilip long God long bel bilong yumi. Yumi mas wok long pasim maus bilong yumi na tingting long God. Apim em. Daunim yumi yet. Em i God. Em i Gat Olgeta Strong. 

SAMPELA TINGTING 

Stap isi, pasim maus bilong yu, na daunim yu yet long ai bilong dispela God i Gat Olgeta Strong. 

Show Notes

Ritim: Stat 17:1-7 

Abram i gat 99 krismas na Bikpela i kamap long em na i tok olsem, “Mi God I Gat Olgeta Strong. Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” – Stat 17:1 

“Mi God i Gat Olgeta Strong.” Abram em i lapun pinis, na em i amamas long harim dispela tok bilong God. Em i no askim God planti ol askim. Em i harim tok bilong God tasol. 

Taim yumi wokabaut wantaim God em i bikpela samting bikos God inap long mekim olgeta samting. Abram i mas askim em yet, “God bilong mi em i husat?” Na God i tok, “Mi God i Gat Olgeta Strong. Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” I min olsem, pasin bilong ol i mas putim ples klia olsem ol i bilip tru long dispela God i Gat Olgeta Strong. 

Sampela taim yumi paul na yumi wari na yumi laik givim planti askim long God. Tasol sampela taim God bai kisim ol dispela askim na tok olsem: “Mi yet mi God i Gat Olgeta Strong.” Na em i tokim yumi olsem, “Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi.” 

Na God i senisim nem bilong Abram i go long Abraham. Maski em i no kamap tumbuna bilong planti manmeri pinis, God i givim dispela nem Abraham long em olsem, “tumbuna bilong planti manmeri.” Em i promis tru bilong God bikos God em i God bilong inapim ol promis bilong em. Na dispela nem bilong Abraham i nem bilong bilip, bilong bilipim tru tok bilong dispela God i Gat Olgeta Strong. 

Dispela tupela lain bilong dispela kontrak i bung. God i toktok, na Abraham i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Taim yu bilip long God, bai yu brukim skru long em. 

Na yumi stap insait long dispela lain bilong bilip; yumi kisim ol dispela promis pinis. Olsem na yumi tu mas strong long bilip long God long bel bilong yumi. Yumi mas wok long pasim maus bilong yumi na tingting long God. Apim em. Daunim yumi yet. Em i God. Em i Gat Olgeta Strong. 

SAMPELA TINGTING 

Stap isi, pasim maus bilong yu, na daunim yu yet long ai bilong dispela God i Gat Olgeta Strong.