Tulait Daily Devotional

Lap

February 28, 2024 Ryan
Lap
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Lap
Feb 28, 2024
Ryan

Ritim: Luk 1:26-38 

Yu bin bilip olsem Bikpela bai i mekim olsem em i bin tokim yu, olsem na yu ken amamas tru. – Luk 1:45 

I gat tupela kain lap i kamap long taim ol lain i tingim taim Jisas Krais i kamap olsem bebi.
 I gat lap bilong ol lain i no bilip long Krais – na dispela lap i olsem musik nogut. Bai God i ken marimari long ol lain i lap olsem taim ol i harim dispela stori long Mama Maria na bebi bilong em. Tasol i gat narapela kain lap i wok long go aut tu – em i lap bilong amamas bikos God i bin inapim ol promis bilong em. 

Dispela kain lap i wankain olsem lap bilong Abraham na meri bilong em, taim tupela i lapun pinis na i lukim liklik bebi bilong ol, Aisak. “Aisak,” tupela i tok, “i olsem lap.” God i mekim kamap wanem samting i no inap kamap. 

Na Maria tu, wankain olsem Sara, i kisim promis bilong wanpela pikinini man. Na long dispela taim tu em i narakain promis tru. God bai i mekim kamap wanpela samting i no inap kamap: “Dispela samting bai kamap olsem wanem? Mi no marit yet long wanpela man.” Tasol taim ensel i tokaut “strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu,” orait, Maria em i bilipim em na daunim em yet aninit long God. Maria i singim dispela singsing bilong bilip, maski em i no lukim pikinini bilong promis yet: “Bel bilong mi em i litimapim nem bilong Bikpela, na spirit bilong mi em i amamas long God.” 

Na kandere bilong Maria, Elisabet, em i lapun pinis. Tasol God i soim em olsem em yet em
 i God, na em yet em i God bilong kisim bek ol lain bilong em. Olsem na Maria i singsing na Elisabet i lap. Na Sekaraia? Pastaim em i no bilip olsem meri bilong em bai karim pikinini, na God i pasim maus bilong em na em i no intap toktok. Tasol taim God i opim maus bilong em na em i toktok gen, orait em tu i wok long singsing na lap na presim God, dispela God, “em i tok tru antap long tumbuna bilong yumi Abraham. Na nau em i laik mekim long yumi olsem bipo em i tok.” 

Yumi mas wok yet long karim diwai kros bilong yumi long dispela rot bilong bilip. Wanpela de bai yumi lukim dispela amamas i kirap long Stat 25 na dispela lap i kamap gutpela moa yet long Luk 1 na 2. Na wanpela de “bikpela lait na strong bilong Bikpela bai i kamap ples klia, na olgeta manmeri bilong graun bai i lukim. Dispela tok i kam long maus bilong Bikpela yet” (Aisaia 40:5). 

SAMPELA TINGTING 

Autim dispela singsing bilong Maria (Luk 1:46-55) olsem amamas na singsing bilong yu yet. 

Show Notes

Ritim: Luk 1:26-38 

Yu bin bilip olsem Bikpela bai i mekim olsem em i bin tokim yu, olsem na yu ken amamas tru. – Luk 1:45 

I gat tupela kain lap i kamap long taim ol lain i tingim taim Jisas Krais i kamap olsem bebi.
 I gat lap bilong ol lain i no bilip long Krais – na dispela lap i olsem musik nogut. Bai God i ken marimari long ol lain i lap olsem taim ol i harim dispela stori long Mama Maria na bebi bilong em. Tasol i gat narapela kain lap i wok long go aut tu – em i lap bilong amamas bikos God i bin inapim ol promis bilong em. 

Dispela kain lap i wankain olsem lap bilong Abraham na meri bilong em, taim tupela i lapun pinis na i lukim liklik bebi bilong ol, Aisak. “Aisak,” tupela i tok, “i olsem lap.” God i mekim kamap wanem samting i no inap kamap. 

Na Maria tu, wankain olsem Sara, i kisim promis bilong wanpela pikinini man. Na long dispela taim tu em i narakain promis tru. God bai i mekim kamap wanpela samting i no inap kamap: “Dispela samting bai kamap olsem wanem? Mi no marit yet long wanpela man.” Tasol taim ensel i tokaut “strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu,” orait, Maria em i bilipim em na daunim em yet aninit long God. Maria i singim dispela singsing bilong bilip, maski em i no lukim pikinini bilong promis yet: “Bel bilong mi em i litimapim nem bilong Bikpela, na spirit bilong mi em i amamas long God.” 

Na kandere bilong Maria, Elisabet, em i lapun pinis. Tasol God i soim em olsem em yet em
 i God, na em yet em i God bilong kisim bek ol lain bilong em. Olsem na Maria i singsing na Elisabet i lap. Na Sekaraia? Pastaim em i no bilip olsem meri bilong em bai karim pikinini, na God i pasim maus bilong em na em i no intap toktok. Tasol taim God i opim maus bilong em na em i toktok gen, orait em tu i wok long singsing na lap na presim God, dispela God, “em i tok tru antap long tumbuna bilong yumi Abraham. Na nau em i laik mekim long yumi olsem bipo em i tok.” 

Yumi mas wok yet long karim diwai kros bilong yumi long dispela rot bilong bilip. Wanpela de bai yumi lukim dispela amamas i kirap long Stat 25 na dispela lap i kamap gutpela moa yet long Luk 1 na 2. Na wanpela de “bikpela lait na strong bilong Bikpela bai i kamap ples klia, na olgeta manmeri bilong graun bai i lukim. Dispela tok i kam long maus bilong Bikpela yet” (Aisaia 40:5). 

SAMPELA TINGTING 

Autim dispela singsing bilong Maria (Luk 1:46-55) olsem amamas na singsing bilong yu yet.