Tulait Daily Devotional

Dispela Man bilong Kilim ol Man i Dai

March 02, 2024 Ryan
Dispela Man bilong Kilim ol Man i Dai
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Dispela Man bilong Kilim ol Man i Dai
Mar 02, 2024
Ryan

Ritim: Matyu 2:7-18 

Taim Herot i save olsem, ol saveman bilong hap sankamap i bin giamanim em, orait bel bi- long en i hat moa. Na em i salim sampela man i go long taun Betlehem na long ol ples i stap klostu long taun, na ol i kilim i dai olgeta pikinini man i no winim tupela krismas yet. – Matyu 2:16 

I no gat wanpela i save gut long pawa tru bilong dispela nupela King – Satan tasol i save long dispela. Em i yusim Herot, olsem wokman bilong em, long inapim plen bilong em bilong kilim dispela nupela king. Tasol God i wok hariap moa. 

Satan, “bipo yet i stap man bilong kilim ol man i dai” (Jon 8:44). Planti yia bipo long Herot, wanpela narapela king, king bilong Isip, olsem wokman bilong Satan, i bin kilim ol pikinini man bilong Israel. Na Moses, man bilong kisim bek Israel, i abrusim dispela wok bilong king bilong Isip na em i stap laip. Moa yet, em i kisim ol gutpela samting, olsem kaikai na skul, long haus bilong king bilong Isip yet. God i lap! Na long dispela taim, taim Herot i laik kilim ol pikinini man long Betlehem, Jisas, man bilong kisim bek yumi, em i abrusim dispela plen bilong Satan. Krais i wok long inapim olgeta samting long Olpela Testamen. 

Em i no naispela samting i bin kamap long Betlehem. Planti ol mama i krai i stap na holim pikinini man bilong ol i dai pinis. Ol Papa tu i krai na belhat. Husat bai mekim save long dispela man i bin kilim i dai ol pikinini long lain bilong God? 

Na long tingim yumi long ol hevi na krai bilong lain bilong God, Jon i stori long Resel, dispela mama i krai long Betlehem. Em i dai taim em i karim pikinini, na em i kolim nem bilong dispela pikinini Benoni, i min “pikinini mi karim wantaim planti pen” (Stat 35:18). 

Ol lain bilong God long stat bilong dispela graun i kam inap long tude i save bungim planti pen na hevi tru. Laip bilong ol i pulap long krai. Satan i wok long bagarapim ol na God i wok long kotim ol. Mama bilong ol i krai nogut tru, na ol i les long kisim bel isi. Man bilong helpim ol na kisim bek ol i stap we? 

Tasol nau tok bilong kisim bel isi i kam pinis: mekim drai ai wari i stap long ai bilong yu ol mama bilong Betlehem. Kisim strong, ol pikinini meri bilong Saion. Taun bilong Devit i karim wanpela pikinini man, em i pikinini bilong Devit. Saviour bilong yu i stap laip. God i kam pinis bilong pait long helpim ol manmeri bilong em. God inapim olgeta plen bilong em. 

Aiwara i ken kam daun long nait, tasol long moningtaim amamas bai kam gen (Buk Song 30:5). Jisas bai kam long kisim bek ol lain bilong em. Na em yet bai karim na kisim ol hevi na krai bilong yumi. 

SAMPELA TINGTING 

Tingting long wok bilong Krais long kisim bek yu, na tok tenkyu long em. 

Show Notes

Ritim: Matyu 2:7-18 

Taim Herot i save olsem, ol saveman bilong hap sankamap i bin giamanim em, orait bel bi- long en i hat moa. Na em i salim sampela man i go long taun Betlehem na long ol ples i stap klostu long taun, na ol i kilim i dai olgeta pikinini man i no winim tupela krismas yet. – Matyu 2:16 

I no gat wanpela i save gut long pawa tru bilong dispela nupela King – Satan tasol i save long dispela. Em i yusim Herot, olsem wokman bilong em, long inapim plen bilong em bilong kilim dispela nupela king. Tasol God i wok hariap moa. 

Satan, “bipo yet i stap man bilong kilim ol man i dai” (Jon 8:44). Planti yia bipo long Herot, wanpela narapela king, king bilong Isip, olsem wokman bilong Satan, i bin kilim ol pikinini man bilong Israel. Na Moses, man bilong kisim bek Israel, i abrusim dispela wok bilong king bilong Isip na em i stap laip. Moa yet, em i kisim ol gutpela samting, olsem kaikai na skul, long haus bilong king bilong Isip yet. God i lap! Na long dispela taim, taim Herot i laik kilim ol pikinini man long Betlehem, Jisas, man bilong kisim bek yumi, em i abrusim dispela plen bilong Satan. Krais i wok long inapim olgeta samting long Olpela Testamen. 

Em i no naispela samting i bin kamap long Betlehem. Planti ol mama i krai i stap na holim pikinini man bilong ol i dai pinis. Ol Papa tu i krai na belhat. Husat bai mekim save long dispela man i bin kilim i dai ol pikinini long lain bilong God? 

Na long tingim yumi long ol hevi na krai bilong lain bilong God, Jon i stori long Resel, dispela mama i krai long Betlehem. Em i dai taim em i karim pikinini, na em i kolim nem bilong dispela pikinini Benoni, i min “pikinini mi karim wantaim planti pen” (Stat 35:18). 

Ol lain bilong God long stat bilong dispela graun i kam inap long tude i save bungim planti pen na hevi tru. Laip bilong ol i pulap long krai. Satan i wok long bagarapim ol na God i wok long kotim ol. Mama bilong ol i krai nogut tru, na ol i les long kisim bel isi. Man bilong helpim ol na kisim bek ol i stap we? 

Tasol nau tok bilong kisim bel isi i kam pinis: mekim drai ai wari i stap long ai bilong yu ol mama bilong Betlehem. Kisim strong, ol pikinini meri bilong Saion. Taun bilong Devit i karim wanpela pikinini man, em i pikinini bilong Devit. Saviour bilong yu i stap laip. God i kam pinis bilong pait long helpim ol manmeri bilong em. God inapim olgeta plen bilong em. 

Aiwara i ken kam daun long nait, tasol long moningtaim amamas bai kam gen (Buk Song 30:5). Jisas bai kam long kisim bek ol lain bilong em. Na em yet bai karim na kisim ol hevi na krai bilong yumi. 

SAMPELA TINGTING 

Tingting long wok bilong Krais long kisim bek yu, na tok tenkyu long em.