Tulait Daily Devotional

Dispela Pait

March 03, 2024 Ryan
Dispela Pait
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Dispela Pait
Mar 03, 2024
Ryan

Ritim: Lo 8:1-8 

Tasol Jisas i bekim tok olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’” – Matyu 4:4 

Long Matyu yumi ritim stori long taim Satan i bung wantaim King bilong Israel, Jisas. Pait i kirap nau. Matyu 4:8-9 i tok olsem Satan i tok long givim olgeta strongpela kantri long dispela graun long Jisas. Husat bai bosim dispela graun - Satan o Jisas? Husat bai win? 

Tasol, dispela pait i no samting bilong strong na pawa tasol. Nogat. Dispela pait em i samting long bihainim tok bilong God. Kingdom bilong God bai kam taim God inapim laik na plen bilong em. Rot bilong winim Satan em i pasin bilong bihainim tok bilong Papa God. 

Satan i mekim planti wok long grisim olgeta manmeri long dispela graun. Adam i pundaun na sakim tok bilong God. Israel tu i pundaun long sin. Taim ol i stap long ples drai inap long 40 yia, God i traim ol long luksave olsem ol bai i bihainim ol lo bilong em o nogat. Em i “daunim” ol na em i givim mana olsem kaikai bilong ol bai ol i ken save olsem, “yumi man i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Yumi mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai yumi kisim laip” (Lo 8:3). 

Yumi olgeta i mas tingim dispela. Yumi olgeta i mas lainim olsem, yumi man i no inap kisim laip long kaikai tasol. Yumi i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai yumi kisim laip. 

Long dispela teks Jisas i bihainim wankain rot olsem Israel i wokabaut long en. Jisas i wokabaut 40-pela de long ples drai. Na Satan i kam long grisim em. “Pastaim,” Satan i tok, “pastaim yu mas kaikai. Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na ol dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” 

Tasol Jisas i no tingting long yusim pawa bilong em long stap laip. Em bai yusim pawa bilong em long bihainim tok bilong God inap long dai bilong em. Olsem na em i tok, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’” Em mobeta long bihainim tok bilong God na stap hangre, olsem long kisim bret na mekim sin. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela ol tok i gat wanem mining insait long laip bilong yu yet? 

Show Notes

Ritim: Lo 8:1-8 

Tasol Jisas i bekim tok olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’” – Matyu 4:4 

Long Matyu yumi ritim stori long taim Satan i bung wantaim King bilong Israel, Jisas. Pait i kirap nau. Matyu 4:8-9 i tok olsem Satan i tok long givim olgeta strongpela kantri long dispela graun long Jisas. Husat bai bosim dispela graun - Satan o Jisas? Husat bai win? 

Tasol, dispela pait i no samting bilong strong na pawa tasol. Nogat. Dispela pait em i samting long bihainim tok bilong God. Kingdom bilong God bai kam taim God inapim laik na plen bilong em. Rot bilong winim Satan em i pasin bilong bihainim tok bilong Papa God. 

Satan i mekim planti wok long grisim olgeta manmeri long dispela graun. Adam i pundaun na sakim tok bilong God. Israel tu i pundaun long sin. Taim ol i stap long ples drai inap long 40 yia, God i traim ol long luksave olsem ol bai i bihainim ol lo bilong em o nogat. Em i “daunim” ol na em i givim mana olsem kaikai bilong ol bai ol i ken save olsem, “yumi man i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Yumi mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai yumi kisim laip” (Lo 8:3). 

Yumi olgeta i mas tingim dispela. Yumi olgeta i mas lainim olsem, yumi man i no inap kisim laip long kaikai tasol. Yumi i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai yumi kisim laip. 

Long dispela teks Jisas i bihainim wankain rot olsem Israel i wokabaut long en. Jisas i wokabaut 40-pela de long ples drai. Na Satan i kam long grisim em. “Pastaim,” Satan i tok, “pastaim yu mas kaikai. Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na ol dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” 

Tasol Jisas i no tingting long yusim pawa bilong em long stap laip. Em bai yusim pawa bilong em long bihainim tok bilong God inap long dai bilong em. Olsem na em i tok, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’” Em mobeta long bihainim tok bilong God na stap hangre, olsem long kisim bret na mekim sin. 

SAMPELA TINGTING 

Dispela ol tok i gat wanem mining insait long laip bilong yu yet?