Tulait Daily Devotional

Las Traim bilong Satan

March 05, 2024 Ryan
Las Traim bilong Satan
Tulait Daily Devotional
More Info
Tulait Daily Devotional
Las Traim bilong Satan
Mar 05, 2024
Ryan

Ritim: Matyu 27:32-44 

Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. Em i king bilong Israel. Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em. – Matyu 27:42 

Jisas i hangamap pinis long diwai kros. Rot bilong bihainim tok bilong God i kisim em i go long dispela rot bilong pen na hevi. Em i kamap long las hap bilong dispela pen na hevi, na em i taim nogut tru. 

Satan i wari nogut tru, tasol em i no redi long lus tingting long wok long pasim rot bilong God. Nogat, em i strong long mekim wok bilong em, tasol Holi Spirit i strong moa yet na em i no inap pinis long mekim wok bilong em. 

Satan i laik yusim Herot long kilim bebi Jisas. Satan yet i wok long traim Jisas long ples drai. Long Pita, Satan i wok long pasim dispela Mesaia long wokabaut long dispela rot i go long diwai kros. Na nau, taim Jisas i stap long diwai kros, Satan i wok yet long bagarapim wok bilong em. 

Olgeta manmeri i krai, “Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet!” Dispela tok i olsem poisen bilong bagarapim em. Ol i wok long daunim em, long grisim em, kain olsem ol liklik pikinini i wok long singaut long ol arapela pikinini, “Goan; yu kam kisim mi! Yu kam kisim mi!” Na wantu ol i ranawe. 

Olgeta manmeri i grisim em moa yet: “Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em.” Olgeta manmeri i no klia tumas wanem samting ol i autim. Tasol God i save, na Satan i klia tru. Jisas i harim tok bilong Satan insait long dispela tok. 

Wanpela bikpela pait i stap namel long dispela samting. Ol ensel na ol dimon i klia tru long dispela, tasol olgeta manmeri i no save gut long dispela. Ol i no inap save tru long dispela sapos God i no opim ai na bel bilong ol. 

Na Jisas i stap long diwai kros na karim bikpela pen tru. 

Ol traim bilong Satan i strongpela tru; ol i hat tru. Pen bilong dispela traim i winim pen
 long han bilong Jisas taim ol i nilim em long diwai kros. Tasol em i no lusim diwai kros. Em i hangamap i stap. Jisas i klia long dispela: “Sapos mi laik kisim bek ol arapela, mi no inap kisim bek mi yet. Yu go baksait long mi, Satan!” 

Em i no ol dispela nil i holim Jisas i stap long diwai kros. Laikim tru bilong em yet i holim em. Litimapim nem bilong Bikpela! 

SAMPELA TINGTING 

Tok tenkyu long God na presim em bikos Jisas i no lusim diwai kros long wanem em i laikim yu tru! 

Show Notes

Ritim: Matyu 27:32-44 

Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet. Em i king bilong Israel. Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em. – Matyu 27:42 

Jisas i hangamap pinis long diwai kros. Rot bilong bihainim tok bilong God i kisim em i go long dispela rot bilong pen na hevi. Em i kamap long las hap bilong dispela pen na hevi, na em i taim nogut tru. 

Satan i wari nogut tru, tasol em i no redi long lus tingting long wok long pasim rot bilong God. Nogat, em i strong long mekim wok bilong em, tasol Holi Spirit i strong moa yet na em i no inap pinis long mekim wok bilong em. 

Satan i laik yusim Herot long kilim bebi Jisas. Satan yet i wok long traim Jisas long ples drai. Long Pita, Satan i wok long pasim dispela Mesaia long wokabaut long dispela rot i go long diwai kros. Na nau, taim Jisas i stap long diwai kros, Satan i wok yet long bagarapim wok bilong em. 

Olgeta manmeri i krai, “Em i bin helpim ol arapela man, tasol em i no inap helpim em yet!” Dispela tok i olsem poisen bilong bagarapim em. Ol i wok long daunim em, long grisim em, kain olsem ol liklik pikinini i wok long singaut long ol arapela pikinini, “Goan; yu kam kisim mi! Yu kam kisim mi!” Na wantu ol i ranawe. 

Olgeta manmeri i grisim em moa yet: “Orait em i ken lusim diwai kros na i kam daun, na bai yumi bilip long em.” Olgeta manmeri i no klia tumas wanem samting ol i autim. Tasol God i save, na Satan i klia tru. Jisas i harim tok bilong Satan insait long dispela tok. 

Wanpela bikpela pait i stap namel long dispela samting. Ol ensel na ol dimon i klia tru long dispela, tasol olgeta manmeri i no save gut long dispela. Ol i no inap save tru long dispela sapos God i no opim ai na bel bilong ol. 

Na Jisas i stap long diwai kros na karim bikpela pen tru. 

Ol traim bilong Satan i strongpela tru; ol i hat tru. Pen bilong dispela traim i winim pen
 long han bilong Jisas taim ol i nilim em long diwai kros. Tasol em i no lusim diwai kros. Em i hangamap i stap. Jisas i klia long dispela: “Sapos mi laik kisim bek ol arapela, mi no inap kisim bek mi yet. Yu go baksait long mi, Satan!” 

Em i no ol dispela nil i holim Jisas i stap long diwai kros. Laikim tru bilong em yet i holim em. Litimapim nem bilong Bikpela! 

SAMPELA TINGTING 

Tok tenkyu long God na presim em bikos Jisas i no lusim diwai kros long wanem em i laikim yu tru!