Vị quan thanh liêm vang danh khắp thiên hạ
ETV's Podcast
More Info
ETV's Podcast
Vị quan thanh liêm vang danh khắp thiên hạ
Sep 25, 2023
Epoch Times Tieng Viet

Hiên Nghê (?~1464), tự là Duy Hành, sinh ra ở làng Hiên Trang, Lộc Ấp vào triều Minh. Vào năm Vĩnh Lạc thứ 22 (năm 1424), ông đỗ Tiến sĩ, nhậm chức Phó Hành nhân ti, về sau làm quan đến Hình bộ Thượng thư. Suốt sáu triều đại Minh Thành Tổ, Minh Nhân Tông, Minh Tuyên Tông, Minh Anh Tông (niên hiệu Chính Thống), Minh Cảnh Đế, Minh Anh Tông (niên hiệu Thiên Thuận), ông là một vị quan thanh liêm chính trực, có nhiều thành tích.

Xem bài viết tại đây

Support the Show.