Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes

אימון קוטבי - פרק #1

October 10, 2019 Dror Hadadi Season 1 Episode 20
Train by Science Podcast for Cyclists and Endurance Athletes
אימון קוטבי - פרק #1
Show Notes

אימון קוטבי מקובלת כיום כשיטת האימון הטובה ביותר עבור רוכבים מקצוענים וגם עבור רוכבים חובבנים. היא מגדירה שלושה טווחי אימון: עצימות קלה יחסית מתחת לסף האירובי, עצימות בינונית בין הסף האירובי לאנאירובי ועצימות גבוהה מעל הסף האנאירובי.

על פי שיטה זו כ-80% מהאימונים שלנו צריכים להתבצע מתחת לסף האירובי ורק 20% צריכים להתבצע מעל הסף האנאירובי. העבודה בין שני הטווחים מצומצמת מאד . זאת בניגוד גמור לדרך בה רובינו מתאמנים. רובינו מבלים בעיקר בתחום האמצע והרבה פחות בשני התחומים האחרים. 

בפרק זה אני מסביר איך התגלתה שיטת האימון הזה, וסוקר מספר רב של מחקרים המעידים על כך שהיא .השיטה הטובה ביותר