Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 47 - Phần 2 - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn

May 13, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 47 - Phần 2 - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 47 - Phần 2 - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn
May 13, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 47 - Phần 2  - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 47 - Phần 2  - Tâm lý giao dịch ngộ chốt chốt chốt - chờ đợi ngài thị trường làm bóng để bạn ghi bàn 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.