Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn

May 25, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn
May 25, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn 

www.kienthucdautu.vn
www.forex.vn
www.vondautu.com
www.hocforex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 57 - Vốn và tiền ở đâu - xoay xở qua visa - hút vốn - xoay vốn - và cần quản trị nguồn vốn để cầy com lot và lợi nhuận - Góc nhìn vốn 

www.kienthucdautu.vn
www.forex.vn
www.vondautu.com
www.hocforex.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Quảng cáo số ĐT ZALO 0987732228 Team ông già đầu tư

Support the Show.