Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 127 - Chủ nghĩa tối giản trong Buy Sell - Chính là tư duy DCA tối giản

January 06, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tập 127 - Chủ nghĩa tối giản trong Buy Sell - Chính là tư duy DCA tối giản
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 127 - Chủ nghĩa tối giản trong Buy Sell - Chính là tư duy DCA tối giản
Jan 06, 2024
Ông Già Đầu Tư

Tập 127 - Chủ nghĩa tối giản trong Buy Sell - Chính là tư duy DCA tối giản

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 127 - Chủ nghĩa tối giản trong Buy Sell - Chính là tư duy DCA tối giản

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.