Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn

April 20, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn
Apr 20, 2024
Ông Già Đầu Tư

Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 151 - So sánh Teaching FX và Coaching FX Hình thành lối tư duy Coaching Dài hạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.