Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?

April 22, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?
Apr 22, 2024
Ông Già Đầu Tư

Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 153 - Forex hay Trader có phải là 1 nghề hay không? Cờ bạc hay không ? Có truyền cho con cái được không?

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.