Dogana Podcast

آیدین با سنبل رها

January 14, 2024 Aydin Sahba Yaqouby Season 1 Episode 5
آیدین با سنبل رها
Dogana Podcast
More Info
Dogana Podcast
آیدین با سنبل رها
Jan 14, 2024 Season 1 Episode 5
Aydin Sahba Yaqouby

این هفته مهمان من در دوگانه سنبل رها؛ وایولین نوازِ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و عضوِ اولین ارکستر  دختران در کشور است.  از ستیج های بزرگ بین المللی گرفته تا مناسبت های مهم فرهنگی، وایولین و صدای زیبای سنبل همه جا حضور داشته و  بی نهایت برای جنبش استقلال و آزادی زنان تغییر آفریده. اینجا سنبل ازعشق کودکی اش به هنر، از اراده و پایداری اش برای دانش، از کلیشه های اجتماعی نادرست محورِ موسیقی برای زنان و سر انجام از خشم و ترس اش برای آینده ی دختران در افغانستان حرف می زند.  سنبل  منبع نیرو و نمادِ الهام برای  هم نسلی های خود است.
 صدای او صدای همه دختران افغانستان است. 


Support the Show.

Dogana Podcast +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

این هفته مهمان من در دوگانه سنبل رها؛ وایولین نوازِ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و عضوِ اولین ارکستر  دختران در کشور است.  از ستیج های بزرگ بین المللی گرفته تا مناسبت های مهم فرهنگی، وایولین و صدای زیبای سنبل همه جا حضور داشته و  بی نهایت برای جنبش استقلال و آزادی زنان تغییر آفریده. اینجا سنبل ازعشق کودکی اش به هنر، از اراده و پایداری اش برای دانش، از کلیشه های اجتماعی نادرست محورِ موسیقی برای زنان و سر انجام از خشم و ترس اش برای آینده ی دختران در افغانستان حرف می زند.  سنبل  منبع نیرو و نمادِ الهام برای  هم نسلی های خود است.
 صدای او صدای همه دختران افغانستان است. 


Support the Show.