The Next Step Show (NSS Podcast)

بازخوانی یک پروژه تحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتال به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند. Market research case study review, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:44

March 28, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 44
بازخوانی یک پروژه تحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتال به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند. Market research case study review, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:44
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
بازخوانی یک پروژه تحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتال به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند. Market research case study review, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:44
Mar 28, 2022 Season 2 Episode 44
Amir Sed

بازخوانی یک پروژه انجام شده توسط برمک بهره مند و بررسی ابزارها، تکنیکها و استراتژی های استفاده شده به منظور درک بهتر رفتار مشتریان، درک بهتر فضای رقابتی و انجام تحلیل های استراتژیک در جهت تعیین مدل ورود و رشد در بازار. 

این اپیزود هفتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بازخوانی یک پروژه انجام شده توسط برمک بهره مند و بررسی ابزارها، تکنیکها و استراتژی های استفاده شده به منظور درک بهتر رفتار مشتریان، درک بهتر فضای رقابتی و انجام تحلیل های استراتژیک در جهت تعیین مدل ورود و رشد در بازار. 

این اپیزود هفتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel