ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του (610-717 μ.X.): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης, Β΄ Γυμνασίου

April 11, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του (610-717 μ.X.): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης, Β΄ Γυμνασίου
Show Notes

Ιωάννης Δημητρούκας και Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ. 19-21.
Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου: Από τον 4ο μέχρι τον 8ο αιώνα.
Κεφάλαιο: Ο Ιουστινιανός και το έργο του (527-565μ.Χ.)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/irakleios_dynasteia.pdf)