ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Εικονομαχία (8ος-9ος αιώνας), Β΄ Γυμνασίου

May 06, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Εικονομαχία (8ος-9ος αιώνας), Β΄ Γυμνασίου
Show Notes

Ιωάννης Δημητρούκας και Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ. 34-35.
Ενότητα: Η Μεγάλη ακμή του Βυζαντίου από τον 8ο μέχρι τον 11ο αιώνα.
Κεφάλαιο: Η Εικονομαχία (8ος-9ος αιώνας)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/eikonomachia.pdf)