Podcasty VÚBP

Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2)

January 12, 2022 VUBP Season 5 Episode 2
Podcasty VÚBP
Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2)
Show Notes

V dalším díle ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se podíváme na fenomén mobbingu, bossingu a staffingu z pohledu zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. 

V prvním díle podcastu k problematice šikany v pracovních vztazích jsme se zaměřili na vnímání tohoto problému ze strany zaměstnanců a tipy, jak se proti tomuto jednání bránit. 

Ve druhém podcastu se podíváme na toto téma optikou zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Mobbing, bossing či staffing má závažné negativní důsledky nejen pro zaměstnance, který je tomuto jednání vystaven, ale také pro organizaci, ve které se odehrává.

Tyto jevy jsou spojeny s častými a dlouhodobými pracovními absencemi, přináší také zvýšenou fluktuaci pracovníků a následně náklady na výběr a zaškolení nových zaměstnanců. Toxické pracovní klima ovlivňuje soudržnost pracovního kolektivu, podílí se na zvýšené hladině pracovního stresu, snižuje produktivitu práce a v konečném důsledku vede k finančním ztrátám organizace. 

V případě mobbing, bossingu a staffingu existuje také riziko, že dotčený zaměstnanec podá podnět k prošetření orgánům inspekce práce, které povede k uložení pokuty zaměstnavateli. Výjimečné nejsou ani případy soudních sporů v této oblasti, případně medializace případů a následné poškození důvěryhodnosti organizace. 

Proto je i pro zaměstnavatele důležité zajímat se o problematiku mobbingu a vztahové patologie na pracovišti a preventivně působit a minimalizovat možnost výskytu těchto projevů.  

  • Jaký vliv mají sociálně-patologické jevy v pracovních vztazích na hospodářské výsledky organizace?
  • Můžeme poznat chování „rizikového“ zaměstnance už při přijímacím řízení? 
  • Proměnily se formy a projevy mobbingu, bossingu a staffingu během pandemie nemoci covid-19? 
  • Co se skrývá pod pojmy kyberšikana a digitální nevolnictví? 
  • Jaká antimobbingová opatření může zaměstnavatel použít a jaká je úloha peer pracovníka v organizaci?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, je tento podcast určen přesně pro vás.  

Na toto téma si budou povídat moderátor podcastu Dan Tržil a psycholog PhDr. Mgr. Vladimir Svoboda. 

PhDr. et Mgr. Vladimír Svoboda vystudoval Vysokou školu pedagogickou a dále pak Andragogiku se zaměřením na psychologii. V rámci programu celoživotního vzdělávání pak Katedru psychologie UK. Přednášel na UJAK, VŠAP a nyní na CEVRU Etiku válečného konfliktu. Expert Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociálně patologické jevy, současné době pracuje v rámci projektů tohoto ministerstva. Jako vědecko-výzkumný pracovník se specializuje na vzdělávání dospělých, sociálně patologické jevy, poruchy chování v psychologické poradně ERUDITUS. Externí spolupracovník Státního úřadu inspekce práce pro prevenci šikany v zaměstnání. Vystudoval magisterský program Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Válečný veterán Armády ČR. Často publikuje ve vědecko-populárních a lifestylových magazínech jako je Téma, Ekonom nebo Žena a život.

Dan Tržil je moderátorem a producentem podcastů. Dan pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol jejich oborů.

Pokud Vás daná problematika zaujala, více informací můžete získat v publikaci VÚBP s tématikou mobbingu, bossingu a staffingu, která je volně ke stažení zde:

https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prvni-pomoc-pri-sikane-v-praci.pdf 

Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .