The Teachings of Ajahn Chah (อีสาน) Podcast Artwork Image

The Teachings of Ajahn Chah (อีสาน)

Ajahn Chah

Dhamma talks in Northeastern Thai dialect by Ajahn Chah.ธรรมเทศนาภาษาอีสาน โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
Episodes
๑๕ กุญแจ​ภาวนา (ภาษาอีสาน)June 29, 2018
Episode artwork
๑๔ วิปัสสนา-วิปัสสนู (ภาษาอีสาน)June 28, 2018
Episode artwork
๑๓ ผิดที่ค้านความเป็นจริง (ภาษาอีสาน)June 27, 2018
Episode artwork
๑๒ ปริยัติภายนอก ปริยัติภายใน (ภาษาอีสาน)June 26, 2018
Episode artwork
๑๑​ ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท (ภาษาอีสาน)June 25, 2018
Episode artwork
๑๐ ปฏิบัติ​เป็น​นิสัย (ภาษาอีสาน)June 24, 2018
Episode artwork
๐๙ กรรมอันหนัก (ภาษาอีสาน)June 23, 2018
Episode artwork
๐๘ จะเอาโลกหรือจะเอาธรรม (ภาษาอีสาน)June 22, 2018
Episode artwork
๐๗ ความเคารพ (ภาษาอีสาน)June 21, 2018
Episode artwork
๐๖ สั้นก็ไม่หลง ยาวก็ไม่หลง (ภาษาอีสาน)June 20, 2018
Episode artwork
๐๕ ให้รู้​ตาม​ความ​จริง (ภาษาอีสาน)June 19, 2018
Episode artwork
๐๔ รักษาศีลต้องมีภาวนา (ภาษาอีสาน)June 18, 2018
Episode artwork
๐๓ ความชั่วปิดบังความดี (ภาษาอีสาน)June 17, 2018
Episode artwork
๐๒ พึ่งบุญ (ภาษาอีสาน)June 16, 2018
Episode artwork
๐๑ ของหา​ยาก (ภาษาอีสาน)June 15, 2018
Episode artwork
๕๕ สอนกรรมฐาน (ภาษาอีสาน)May 07, 2018
Episode artwork
๕๔ ภัย ๔ ประการ / ทิฏฐิมานะ (ภาษาอีสาน)May 06, 2018
Episode artwork
๕๓ อาบัตินิสสัคคีย์ (ภาษาอีสาน)May 05, 2018
Episode artwork
๕๒ อุปทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ (ภาษาอีสาน)May 04, 2018
Episode artwork
๕๑ โอวาทสุดท้าย (ภาษาอีสาน)May 03, 2018
Episode artwork
๕๐ เห็นผิดแล้วทุกข์ เห็นถูกแล้วสบาย (ภาษาอีสาน)May 02, 2018
Episode artwork
๔๙ ทิฏฐิปกรกพระผู้เฒ่า (ภาษาอีสาน)May 01, 2018
Episode artwork
๔๘ ไม่รู้จักบุญ (ภาษาอีสาน)April 12, 2018
Episode artwork
๔๗ กาลทาน (ภาษาอีสาน)April 11, 2018
Episode artwork
๔๖ ภาวนาหาความพอดี (ภาษาอีสาน)April 10, 2018
Episode artwork