שנהיה חסידים, אמן!

אור התניא 5 | פרק ב כ"ד (חלק ראשון) טבת בתניא היומי

January 07, 2020 Season 8 Episode 5
שנהיה חסידים, אמן!
אור התניא 5 | פרק ב כ"ד (חלק ראשון) טבת בתניא היומי
Chapters
שנהיה חסידים, אמן!
אור התניא 5 | פרק ב כ"ד (חלק ראשון) טבת בתניא היומי
Jan 07, 2020 Season 8 Episode 5
הרב שרגא זלמנוב, תניא

פרק ב ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח: כך עד"מ נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם לה' אלהיכם פי' כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו ית' דאיהו חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו א' וכמ"ש הרמב"ם:

הגהה והודו לו חכמי הקבלה כמ"ש בפרדס מהרמ"ק וגם לפי קבלת האר"י ז"ל יציבא מילתא בסוד התלבשות אור א"ס ב"ה על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילו' אך לא למעלה מהאצילו' וכמ"ש במ"א שא"ס ב"ה מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחי' חב"ד עד שמהות ובחי' חב"ד נחשבת כעשייה גופניית אצלו ית' כמ"ש כולם בחכמה עשית:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
פי' = פירוש
עד"מ = על דרך משל
מהרמ"ק = מהרב רבינו משה קורדואירו
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת
דאצי' = דאצילות
במ"א = במקום אחר
בנשמו' = בנשמות
ע"ה = עליו השלום
וע"ה = ועמי הארץ
ע"י = על ידי
ולהתהוו' = ולהתהוות
בע"ח = בעץ חיים
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
וחיו' = וחיות
רז"ל  = רבותינו זכרונם לברכה
בת"ח = בתלמידי חכמים
ית' =יתברך
משא"כ = מה שאין כן

פעם בשבוע הרב שרגא זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש בקווינס ניו יורק יעמיק בספר התניא. הפרקים מחולקים לפי החת"ת. משך השיעור בתניא הוא בערך 40 דקות ואז מוקדשים עוד 15 דקות לשאלות הקהל. אנא שתפו והפיצו לזיכוי הרבים.

 #אור #התניא # יומי
 
אור, התניא, תניא, יומי, חב"ד, יהדות, חסידות, הרב שרגא זלמנוב, האדמור הזקן

 
 לאתר של בית חבד של הרב שרגא זלמנוב
 https://www.chabadofqueens.com/

ללמוד עוד יהדות באתר מרכז ניו יורק
https://heb.centernyc.com/

לבניה וקידום באינטרנט בניו יורק
https://www.geekinny.com/

 הרב שרגא זלמנוב, תניא

Show Notes

פרק ב ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח: כך עד"מ נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם לה' אלהיכם פי' כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו ית' דאיהו חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו א' וכמ"ש הרמב"ם:

הגהה והודו לו חכמי הקבלה כמ"ש בפרדס מהרמ"ק וגם לפי קבלת האר"י ז"ל יציבא מילתא בסוד התלבשות אור א"ס ב"ה על ידי צמצומים רבים בכלים דחב"ד דאצילו' אך לא למעלה מהאצילו' וכמ"ש במ"א שא"ס ב"ה מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחי' חב"ד עד שמהות ובחי' חב"ד נחשבת כעשייה גופניית אצלו ית' כמ"ש כולם בחכמה עשית:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
פי' = פירוש
עד"מ = על דרך משל
מהרמ"ק = מהרב רבינו משה קורדואירו
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת
דאצי' = דאצילות
במ"א = במקום אחר
בנשמו' = בנשמות
ע"ה = עליו השלום
וע"ה = ועמי הארץ
ע"י = על ידי
ולהתהוו' = ולהתהוות
בע"ח = בעץ חיים
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
וחיו' = וחיות
רז"ל  = רבותינו זכרונם לברכה
בת"ח = בתלמידי חכמים
ית' =יתברך
משא"כ = מה שאין כן

פעם בשבוע הרב שרגא זלמנוב שליח הרבי מליובאוויטש בקווינס ניו יורק יעמיק בספר התניא. הפרקים מחולקים לפי החת"ת. משך השיעור בתניא הוא בערך 40 דקות ואז מוקדשים עוד 15 דקות לשאלות הקהל. אנא שתפו והפיצו לזיכוי הרבים.

 #אור #התניא # יומי
 
אור, התניא, תניא, יומי, חב"ד, יהדות, חסידות, הרב שרגא זלמנוב, האדמור הזקן

 
 לאתר של בית חבד של הרב שרגא זלמנוב
 https://www.chabadofqueens.com/

ללמוד עוד יהדות באתר מרכז ניו יורק
https://heb.centernyc.com/

לבניה וקידום באינטרנט בניו יורק
https://www.geekinny.com/

 הרב שרגא זלמנוב, תניא

×

Listen to this podcast on